Bouwen van een trainingshal op het perceel Oude Enschedeseweg 31

Voornemen weigering omgevingsvergunning en weigering verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van een trainingshal op het perceel Oude Enschedeseweg 31

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen van een trainingshal op het perceel Oude Enschedeseweg 31, kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie C, nummer 3387 en 3399 (Wabo-aanvraag ZO-04195,  ontvangen op 1 augustus 2016).

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 november 2016 geweigerd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Het ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad, alsmede de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 december 2016 tot en met 19 januari 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Tijdens de ter inzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Johnny Janssen of Raldy Willemsen, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl