Wet openbaarheid bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur, Wob, regelt uw recht op informatie van de gemeente.

Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid in de wekelijkse informatierubriek ‘GemeenteNieuws ‘, gepubliceerd in weekkrant Rond Haaksbergen of op de gemeentelijke website. Voor informatie die nog niet openbaar is, kunt u een verzoek indienen om openbaarmaking van de informatie. Dit heet een Wob-verzoek.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U kunt een Wob-verzoek schriftelijk (per brief) indienen voorzien van naam en (post)adres. Een Wob-verzoek per e-mail of per fax is niet mogelijk;
  • Het informatieverzoek moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid, dat is het geval als het verzoek betrekking heeft op een van de beleidsterreinen van de gemeente, met inbegrip van de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering;
  • U moet de bestuurlijke aangelegenheid of het (concrete) daarop betrekking hebbende document vermelden. In het eerste geval moet het onderwerp wel voldoende specifiek (nauwkeurig) zijn beschreven;
  • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd, op wat voor gegevensdrager dan ook. Bijvoorbeeld geluidsbanden, films, foto’s maar ook informatie in digitale bestanden zoals e-mailberichten of elektronische versies van documenten;
  • Het moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

U kunt uw verzoek om informatie sturen naar:

Burgemeester en wethouders
Postbus 102
7480 AC HAAKSBERGEN

Procedure

  • Een per e-mail of fax ingediend Wob-verzoek wordt niet in behandeling genomen;
  • Het bestuursorgaan (het college, de raad of de burgemeester) beslist binnen 4 weken op een schriftelijke ingediend Wob-verzoek;
  • Het bestuursorgaan kan de beslistermijn opschorten als uw verzoek onvoldoende concreet is of aan andere criteria niet voldoet. Voordat de eerste 4 weken voorbij zijn, zal het bestuursorgaan u dan vragen het verzoek aan te vullen;
  • Het bestuursorgaan kan de beslistermijn verlengen met 4 weken. Voordat de eerste 4 weken voorbij zijn, ontvangt u hiervan bericht;
  • De gemeente kan uw verzoek afwijzen wanneer een van de weigeringsgronden uit de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt, vanwege privacy of wanneer het gaat om vertrouwelijke bedrijfsgegevens, ook indien er sprake van documenten ten behoeve van intern beraad. Tegen een weigering kunt u bezwaar maken.

Kosten

Het indienen van een Wob-verzoek kost niets. Een bestuursorgaan kán op grond van de legesverordening een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van een document. Kijk hiervoor in de Legesverordening 2021.

Contact en meer informatie

Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur op www.overheid.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl