Beeldkwaliteitsplan Het Meuke

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat de gemeenteraad van Haaksbergen in zijn vergadering van 29 januari 2014 het beeldkwaliteitsplan Het Meuke heeft vastgesteld.

Dit beeldkwaliteitsplan omvat het gebied Het Meuke (hofjes) en geeft kaders voor de realisering van 23 grondgebonden woningen. In het beeldkwaliteitsplan worden ruimtelijke randvoorwaarden gesteld om de kwaliteit te garanderen.

In het beeldkwaliteitsplan Het Meuke zijn onder meer welstandscriteria voor de bebouwing opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor bouwplannen in dit gebied.

Het beeldkwaliteitsplan treedt op 27 juni 2014 in werking. Op grond van artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen een beleidsregel. Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 27 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie over het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met de heer Johnny Janssen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl