Planschade

Wat is planschade?

Planschade is schade die ontstaat uit een wijziging van de planologische situatie, bijvoorbeeld als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. De schade zou kunnen ontstaan door een wijziging van bouwmogelijkheden of een wijziging van het toegestane gebruik van gronden. Ook inkomensschade kan als planschade worden aangemerkt als deze rechtstreeks ontstaat door een planologische wijziging. Er is trouwens pas sprake van planschade wanneer de gevolgen van een nieuw bestemmingsplan zich niet konden voordoen onder het oude bestemmingsplan. Daarbij gaat het niet om het feitelijke gebruik, maar om het verschil in de theoretische maximale benutting van beide bestemmingsplannen.

Gevolgen Wro

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft ook de nodige gevolgen voor planschade. Deze Wro is geldig voor alle planschadeaanvragen die worden ingediend. Let er wel op dat planschades die ouder zijn dan vijf jaar komen te vervallen vanwege verjaring.

De Wro kent een aantal belangrijke verschillen voor de afhandeling van planschade ten opzichte van de oude WRO. Ten eerste is er tegenwoordig sprake van tegemoetkoming in planschade in plaats van een volledige vergoeding van planschade. De woorden verraden al wat de wetgever hiermee bedoelt: op de potentiële schade wordt een eigen risico van 2% van de oorspronkelijke waarde in mindering gebracht. De kans op uitbetaling en het potentiële bedrag van uitbetaling zijn hierdoor kleiner geworden. Dit eigen risico wordt overigens niet ingehouden bij directe planschade, maar dat is een weinig voorkomende vorm van planschade. Directe planschade treedt op bij een planologische wijziging van uw eigendom. De meest voorkomende vorm van planschade is indirecte planschade en deze wordt veroorzaakt door een planologische wijziging van andermans eigendom. Bij indirecte planschade geldt wel het eigen risico.

Tevens biedt de wet mogelijkheden om kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand vergoed te krijgen, mits redelijkerwijs aangetoond kan worden dat u deze kosten heeft moeten maken om de planschadeaanvraag in te kunnen dienen. Gemeentes kunnen onder de Wro vrij zware inhoudelijke eisen stellen aan de planschadeaanvraag. De gemeente Haaksbergen doet dit echter niet, waardoor een aanvrager in de meeste gevallen prima zonder hulp de aanvraag kan indienen.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl