Begroting 2022

Gepubliceerd: 5-10-2021

De gemeente Haaksbergen borduurt ook de komende jaren voort op de opdracht die de gemeente zich eerder gesteld heeft: Haaksbergen financieel en organisatorisch op orde brengen en versterken, met als doel een betere dienstverlening voor inwoners. In 2020 is de weg naar herstel ingeslagen. Het college van B&W wil hier samen met de gemeenteraad de komende jaren verder aan werken, zo valt te lezen in de Begroting 2022. Daarin staat dat er geld wordt uitgetrokken voor de uitplaatsing van ICT en het aanvullen van de Algemene Reserve.

Het verstevigen van de Algemene Reserve en daarmee het weerstandsvermogen is een belangrijk speerpunt in Haaksbergen. Dat is essentieel om in de toekomst weer nieuwe plannen mogelijk te maken en tegenvallers op te vangen. Als je het wethouder Financiën Louis Koopman vraagt, dan geeft hij aan gematigd optimistisch te zijn. “We voegen de komende jaren jaarlijks een miljoen euro extra toe aan de Algemene Reserve. Bovendien zijn de inkomsten en uitgaven volgens de Begroting 2022 volgend jaar in balans. De sluitende begroting is voor de toezichthouder, de provincie Overijssel, aanleiding om het preventief toezicht los te laten. Maar dat is zeker nog geen reden om de vlag te hijsen”.

Samenwerking ICT

Haaksbergen blijft zich daarnaast sterk maken voor het op orde brengen van de organisatie, nadat er eerder stevig op bezuinigd was. De gemeente gaat komend jaar verder met het invullen van vacatures en het terugdringen van externe inhuur. Ook bereidt de gemeente zich voor op een samenwerking met de gemeente Hengelo op het gebied van ICT met ingang van volgend jaar. Dit betekent een investering in kwaliteit en weerbaarheid van de informatie- en communicatietechnologie. Dit leidt tot een betere dienstverlening aan inwoners. Het college maakt daar in de Begroting 2022 de nodige beschikbare middelen voor vrij.

Vertrouwen verdienen

Het pad van herstel dat de gemeente aflegt gaat stap voor stap volgens het programma ‘Haaksbergen, Ster(ker) in ontwikkeling’. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar doet Haaksbergen er verstandig aan koersvast te blijven en de basis verder op orde te brengen, vertelt burgemeester Rob Welten. “De gemeente haalde afgelopen jaren nogal eens minder positief het nieuws. Inmiddels zijn we aan het opbouwen. Met weinig financiële armslag is dat best een uitdaging, maar dat mag ons er niet van weerhouden een gemeente te zijn die zichtbaar en aanspreekbaar voor inwoners is. Ook al kun je niet iedereen geven wat hij wil, wat we wél kunnen is luisteren, keuzes maken, plannen bijstellen en communiceren. Participatie is en wordt een belangrijk thema voor ons. Daarmee hoop ik dat de gemeente het vertrouwen van haar inwoners verdient”, aldus Welten.

Soberheid en terughoudendheid

Is de Begroting 2022 dan een goed-nieuws-show van burgemeester en wethouders? “Zeker niet”, zegt wethouder Koopman. “Het credo blijft de komende jaren soberheid en terughoudendheid, zodat de Algemene Reserve noodzakelijkerwijs versterkt kan worden. De belangrijkste bron van inkomsten voor een gemeente is de bijdrage van de Rijksoverheid. Er is ons medegedeeld dat we mogen rekenen op een structureel hogere Rijksbijdrage vanaf 2023. Het nieuw te vormen kabinet moet daar formeel een besluit over nemen, maar de vooruitzichten om de Reserve in Haaksbergen verder aan te kunnen vullen zijn gunstig.”

Maatschappelijke voorzieningen

De komende jaren moet de gemeente kritisch blijven op uitgaven. Ondertussen heeft Haaksbergen mooie voorzieningen die de gemeente veel geld kosten. Een nieuwe gemeenteraad zal zich daarom buigen over of en hoe de gemeente kan blijven bijdragen aan alle voorzieningen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw van basisschool Het Palet. Een toekomstvisie op onderwijshuisvesting brengt volgend jaar óók duidelijkheid over de status van de schoolgebouwen en benodigde investeringen. Het verduurzamen van Haaksbergen krijgt de komende jaren ruim aandacht. De gemeente kan niet álles aanpakken, maar kan samen met inwoners wel veel vooruitgang boeken: van het stimuleren van zonnepanelen op daken tot uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s. Verder wordt komende jaar met belanghebbenden het veiligheidsbeleid geactualiseerd en rondt de gemeente de woonvisie af. Dat is dan een leidraad voor nieuwbouwprojecten in de toekomst, zodat naar behoefte gebouwd kan worden. Daarnaast blijft het belangrijk om grip te houden op de kosten en ontwikkelingen in het sociaal domein.

De Begroting 2022 is opgesteld door het college van B&W en voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De raad vergadert er op 3 november over.

Meer nieuws

Nieuws overzicht