Bestuursrapportage

Gepubliceerd: 13-6-2019

Zoals het zich nu laat aanzien komt de gemeente Haaksbergen in 2019 2,1 miljoen euro tekort. Er zijn twee belangrijke oorzaken voor het tekort. Allereerst de grote uitgaven in het sociaal domein, terwijl de gemeente daarvoor minder geld van het Rijk ontvangt. Daarnaast het extra geld dat de gemeente nodig heeft om alle taken uit te voeren. Een mogelijke extra bijdrage van het Rijk kan lucht geven, maar de gemeente onderneemt zelf ook actie om de financiële situatie te verbeteren.

Het tekort blijkt uit de zogeheten eerste bestuursrapportage, waarbij de gemeente in beeld brengt in hoeverre de uitgaven en inkomsten tot nu toe afwijken van wat van te voren is begroot voor het jaar 2019. Om niet daadwerkelijk met een tekort af te sluiten stelt het college voor geld van de algemene reserve (de gemeentelijke spaarpot) te gebruiken, die daarna nog 700.000 euro bedraagt.

Balans

Net als andere Nederlandse gemeenten worstelt Haaksbergen op het gebied van zorg, welzijn en werk met uitgaven en inkomsten die niet in balans zijn. De gemeente geeft dit jaar naar verwachting een miljoen meer uit dan was voorzien. Dit komt onder meer doordat inwoners vaker een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning en doordat tarieven van zorgaanbieders zijn gestegen. Door gewijzigd Rijksbeleid maken bijvoorbeeld meer mensen gebruik van huishoudelijke ondersteuning. De Wmo kost de gemeente een half miljoen meer dan in de Begroting 2019 was vastgelegd.

Bijstandsuitkering

Datzelfde bedrag is de gemeente extra kwijt aan uitgaven voor uitvoering van de Participatiewet. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft in Haaksbergen vrijwel stabiel. Daartegenover staat dat de bijdrage van het Rijk voor de Participatiewet wel sterk omlaag is gegaan. Sterker dan begroot.

Personeel

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel bezuinigd op personeel, terwijl er nauwelijks taken zijn geschrapt. Om de werkzaamheden goed uit te voeren heeft de gemeente extra mensen nodig. Er zijn daarom de afgelopen tijd tijdelijke arbeidskrachten ingehuurd en die zijn ook de komende tijd nog nodig. Aan het eind van 2019 zal de gemeente hiervoor 800.000 euro extra hebben uitgegeven dan voorzien.

Zorgvuldig

“De cijfers zijn verontrustend”, beaamt wethouder Financiën Louis Koopman. “We kijken  daarom heel zorgvuldig hoe we de financiën ook op de lange termijn weer op orde kunnen brengen. Daar zijn we volop mee bezig. Maatregelen zijn daarbij onafwendbaar. Volgende week zien we die terug als we met ons voorstel voor de Kadernota 2020 komen, de basis voor de begroting van volgend jaar en de jaren daarna. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te kiezen wat we wel of niet meer doen.”

De gemeenteraad bespreekt de Eerste bestuursrapportage 2019 op woensdag 10 juli om 19.30 uur.

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Publieksbalie gesloten

  28-11-2019

  Op donderdag 5 december is de balie van publiekszaken gesloten....

 • WOZ-waarde

  28-11-2019

  Zelf uw WOZ-waarde controleren is nu mogelijk tot maandag 9 december....

 • 75 jaar vrijheid

  28-11-2019

  Comité 75 jaar vrijheid presenteert uitgebreid jubileumprogramma....

Nieuws overzicht