Energiestrategie Twente

Haaksbergen werkt samen om te komen tot een Energiestrategie Twente (RES Twente)

Twente werkt samen aan de nationale klimaatdoelen

Bestuurders van de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis hebben afspraken gemaakt. De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar bijdrage gaat bepalen aan het behalen van de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. In het bijzonder gaat het om de Twentse bijdrage aan de grootschalige opwek van hernieuwbare energie op land (elektriciteit) en de verduurzaming van de gebouwde omgeving (de warmtetransitie).

Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)?

De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor onze regionale opwekking van duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Doel is dat alle RES-sen in Nederland opgeteld, samen de nationale opgave voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig.

Realistische aanpak. Nieuwe kansen pakken!

Twente gaat voor een realistische, nuchtere aanpak. Er ligt een stevige opgave voor de energietransitie. Die opgave kun je alleen door een goede samenwerking met en tussen partijen behalen. Er moet een goede balans komen tussen de (maatschappelijke) kosten, ruimtelijke impact en maatschappelijke acceptatie. De energietransitie biedt de Twentse samenleving ook kansen op het gebied van werk en het stimuleren van innovatie.

Een goed en stabiel energienetwerk is noodzakelijk

Voor het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energie is een stabiel energienetwerk noodzakelijk. Huizen en bedrijven moeten uiteindelijk verwarmd worden zonder Gronings aardgas. Dat kunnen we bereiken door te investeren in onze energie-infrastructuur en door verduurzamings-projecten te ontwikkelen. Daarom zijn de regionale netbeheerders Coteq en Enexis actief betrokken evenals Twence als producent van duurzame energie.

Voortbouwen op lopende initiatieven

In alle Twentse gemeenten, bij de waterschappen en provincie Overijssel lopen al veel initiatieven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. In deze initiatieven zit letterlijk veel energie. De Energie Strategie Twente bouwt voort op de opbrengsten van deze initiatieven.

Twente in 2050

De Energiestrategie Twente gaat over de plannen tot het jaar 2030. En geeft een doorkijk richting 2050. Met behulp van de intensieve samenwerking in de Energiestrategie Twente kiezen de gemeenteraden straks op welke manier zonne-, wind-, bio-energie en andere warmtebronnen, zoals restwarmte en geothermie, in hun omgeving worden ingezet.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl