Drank en Horecavergunning

In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning een horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. Voor horecabedrijven valt hierbij een onderscheid te maken tussen commercieel (café, restaurant, enzovoort.) en paracommercieel (sportvereniging, buurthuizen, enzovoort).

Voordat een vergunning door de burgemeester verleend kan worden, moet worden voldaan aan de in de Drank- en Horecawet gestelde eisen. Deze hebben direct betrekking op de leidinggevenden (ondernemers, bestuurders, overige) en de inrichting. Ten aanzien van leidinggevenden vindt er standaard een antecedentenonderzoek plaats via politie en Justitie en de gemeente controleert of uw inrichting voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Toetsing aan de Wet Bibob kan onderdeel uitmaken van de procedure. Informatie over deze wet kunt u vinden op de site van Justis, van het ministerie van Justitie en Veiligheid. . Klik hier voor meer informatie over de Wet Bibob.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een vergunning op grond van de Drank en Horecawet kunt u gebruik maken van onderstaande aanvraagformulieren. Omdat in de praktijk een intakegesprek voor alle partijen goed werkt, adviseren wij u om voor het indienen van een nieuwe aanvraag ook contact op te nemen met het team Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer (053) 573 45 67 of e-mail: gemeente@haaksbergen.nl.

Aanvraagformulieren

De volgende formulieren kunt u gebruiken:

Naast een aanvraagformulier dient u bij een nieuwe aanvraag voor een vergunning diverse documenten in te dienen zoals een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die op de vergunning komen (paspoort, id kaart), een plattegrond van de inrichting (op schaal), huur/koopovereenkomst, technische informatie over de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie, enzovoort.

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor het behandelen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning is gemiddeld acht weken. De procedure voor paracommerciële rechtspersonen is echter wat ruimer. In de wet is namelijk vastgelegd dat er een uniforme openbare voorbereidingsprocedure moet plaatsvinden op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage wordt gelegd voor dat een definitief besluit wordt genomen.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl