Beheerplan en gebiedsanalyse

Volgens de Natuurbeschermingswet moet de provincie binnen drie jaar na aanwijzing van een Natura 2000-gebied een beheerplan opstellen voor dat gebied. Dit beheerplan beschrijft het gebied, de doelen om het gebied in stand te houden en de maatregelen die nodig zijn om de doelen te realiseren. Het beheerplan geeft aan onder welke voorwaarden activiteiten in het gebied kunnen (blijven) plaatsvinden.

Ook is aangegeven voor welke (bestaande) activiteiten verplicht een vergunning nodig is en welke vergunningvrij zijn. De maatregelen die nodig zijn in verband met de zogeheten stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte), zijn afkomstig uit de PAS-gebiedsanalyse. Ook de maatregelen die nodig zijn voor de doelen die geen verband houden met te veel stikstof worden opgenomen in het beheerplan.