Samen Werkt Beter

De gezamenlijke gebiedspartners in Overijssel hebben in 2013 het akkoord Samen Werkt Beter (SWB) gesloten, voor een economisch en ecologisch vitale toekomst van Overijssel.

Er zijn afspraken gemaakt over de begrenzing van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), waaronder de zones rond de Natura 2000-gebieden. Ook is uitgesproken dat ambities en middelen met elkaar in balans moeten zijn.

Na het akkoord is een bestuurlijk overleg ingericht dat nader invulling moet geven aan de gemaakte afspraken. Hierin worden ook afspraken gemaakt over de gebiedsprocessen rond de Natura 2000-gebieden.