Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Buitengebied > Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112

Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112’ in de vergadering van woensdag 25 maart 2015 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied bevat het perceel aan de Oude Boekeloseweg 112. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuwe stal mogelijk door het agrarisch bouwperceel te vergroten naar ongeveer 1.5 hectare. Er wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit op de locatie.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1125-0002.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 3 april 2015 tot en met donderdag 14 mei 2015 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken met bijbehorende onderzoeken van het bestemmingsplan zijn tevens beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende bovengenoemde ter inzage termijn van 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast kan beroep worden ingediend door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

Een belanghebbende die beroep heeft ingesteld en die van mening is dat een bestemmingsplan niet in werking zou moeten treden, kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven welk spoedeisend belang er is om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden.

Indien gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt een bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl