Privacyverklaring

De gemeente Haaksbergen verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Haaksbergen verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Regels

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken en al helemaal niet zonder meer doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik persoonsgegevens

De gemeente voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente Haaksbergen gebruikt voor het uitvoeren van deze taken soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers.

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de gemeente, gebruikt de gemeente in veel gevallen ook uw contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, of medische gegevens.

Plichten en verantwoordelijkheden

De gemeente Haaksbergen is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, dat betekent onder meer dat de gemeente Haaksbergen alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De gemeente Haaksbergen heeft passende beveiligingsmaatregelen -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

De gemeente Haaksbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

De gemeente Haaksbergen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Cookies

De gemeente Haaksbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij een bezoek aan de website en het Digitaal loket. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De cookies die worden gebruikt in de website van de gemeente Haaksbergen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies
  Hieronder scharen we cookies die worden gezet om onder andere in te loggen op het e-loket.
 • Functionele cookies
  Voor het gebruikersgemak in de website, bijvoorbeeld de gewenste lettergrootte.
 • Performance cookies
  Om de website te kunnen verbeteren gebruiken we Siteimprove waarvoor cookies geplaatst zijn. Die verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Door deze informatie weten we beter wat bezoekers willen.

Voor de volledigheid: De gegevens zijn niet te herleiden naar personen en wij maken géén gebruik van online advertising cookies (voor het gericht aanbieden van advertenties).

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek digitaal (gemeente@haaksbergen.nl) of schriftelijk indienen (zie contactgegevens). De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (Dhr. F. Baars) van de gemeente Haaksbergen via gemeente@haaksbergen.nl of telefoon (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl