Wet Open Overheid

Transparantie is heel belangrijk voor het vertrouwen tussen de inwoner van Haaksbergen, de gemeente en de overheid in het algemeen. Daarom is er de Wet open overheid (Woo). Het doel: transparanter maken van de overheid.

Wat is de Woo?

De overheid wil meer openheid over wat zij doet. Daarom gaan wij in de komende jaren stap voor stap publiceren wat openbaar is en mogelijk relevant voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Alles? Nee, uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn blijven natuurlijk vertrouwelijk. Dat geldt ook voor informatie, waarvan openbaarmaking niet direct een belang kan dienen. Denk aan notulen van ambtelijke vergaderingen en dergelijke. 

Het openbaar maken van informatie is natuurlijk niet nieuw. De Wet open overheid (Woo) heeft namelijk de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Woo is uitgebreider dan de Wob, die alleen uitging van het opvragen van informatie over bestuurlijke onderwerpen. Nu is het een combinatie: wij publiceren alle relevante openbare informatie zelf en vindt u niet wat u zoekt? Dan kunt u alsnog een informatieverzoek Woo indienen en gaan wij u helpen die informatie te zoeken.

We zoeken graag met u mee

Het pro-actief openbaar maken van informatie is niet van de ene op de andere dag geregeld. Daar is tijd voor nodig. Heel veel informatie is al wel openbaar beschikbaar:

  • Beleid dat door het college van B en W of door de gemeenteraad is vastgesteld, daar is regelgeving op van toepassing. Die regelgeving vindt u op: www.overheid.nl.
  • Vergaderingen en besluiten van de gemeenteraad en het college vindt u op ons raadsinformatiesysteem.
  • Bouw- en milieudossiers uit het archief kunnen worden ingezien via een verzoek om inzage in bouw- en milieudossiers. Ingediende aanvragen en verleende vergunningen waarbij nog sprake is van een bezwaar- beroepstermijn bevinden zich (nog) niet in ons archief.
  • Op onze eigen website is ook veel openbare informatie te vinden. Gebruik daarvoor het zoekveld boven aan deze pagina.
  • Komt u er niet uit? Stel uw vraag in ons contactformulier, we zoeken graag met u mee.

Op zoek naar bestuurlijke informatie?

Sommige informatie is wel beschikbaar, maar nog niet actief openbaar. Dat soort verzoeken vallen onder de Wet open overheid. Speciaal voor verzoeken in het kader van de Wet open overheid hebben we een formulier gemaakt: Aanvraagformulier WOO (inloggen met DigiD).

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl