Wet Open Overheid

De Wet Open Overheid (WOO) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet Open Overheid (WOO) is bedoeld om openbare (publieke) informatie toegankelijk te maken. Het uitgangspunt is namelijk dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Behalve als de WOO of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.

Verzoek om informatie

U kunt een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Publieke informatie is neergelegd in documenten die bij de overheid berusten. Bij het indienen van een verzoek dient u de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document te vermelden, waarover u informatie wenst te ontvangen. Als het verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoeken wij u binnen twee weken na ontvangst van het verzoek om het verzoek te verduidelijken en zijn wij daarbij behulpzaam.

Hoe kunt u een verzoek indienen?

(*Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vervolgens vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt.)

Wanneer krijgt u de informatie?

Wij beslissen op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen. Deze termijn kan eenmalig met twee weken verlengd worden.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Open Overheid (WOO) vindt u op www.digitaleoverheid.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl