Beleidscyclus

Op deze pagina staan documenten die betrekking hebben op de beleidscyclus van de gemeente Haaksbergen. Gegevens van het lopende en voorgaande jaar zullen hier worden gepresenteerd. Gegevens van jaren ervoor worden niet standaard gepresenteerd, om één en ander overzichtelijk te houden.

Raadsafspraken 2022 - 2026

De politieke partijen willen vaart maken met enkele dossiers, de verhouding tussen raad en college en tussen de fracties onderling verbeteren en zo de discussie in de raad laten laten gaan over hoofdlijnen en politieke verschillen. Daarom maken ze met elkaar over een paar onderwerpen raadsafspraken.

Coalitieprogramma 2022 - 2026

Een coalitieprogramma kijkt vier jaar vooruit. Daarin worden bij de start van een nieuwe, vierjarige collegeperiode plannen gemaakt voor 4 jaar, in de vorm van speerpunten voor de verschillende terreinen waarop de gemeente actief is. Concrete resultaten en projecten worden benoemd.

Kadernota

De jaarlijkse beleids- en budgetcyclus kent 5 vaste stappen die achtereenvolgens worden gezet. De cyclus begint met een kadernota in het voorjaar, waarin de hoofdlijnen voor de begroting voor het volgende jaar worden geschetst. Nieuw beleid, ontwikkelingen die op ons afkomen (meevallers/tegenvallers) en eventueel keuzes in bezuinigings- of belastingmaatregelen worden dan gemaakt door de gemeenteraad.

Programmabegroting

In het najaar volgt een uitwerking in de Programmabegroting. Deze beschrijft de plannen voor het volgende jaar aan de hand van de vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En Wat mag het kosten? De begroting gaat dus zowel over beleid als over budgetten.

Bestuursrapportages

Tussentijds wordt in het begrotingsjaar de vinger aan de pols gehouden. Zitten we op koers en worden de doelen gehaald. Dat doet de raad met behulp van twee bestuursrapportages. Daarin verwoordt het college hoe de stand van zaken is tot en met april (1e bestuurdersrapportage) en tot en met augustus (2e bestuurdersrapportage).

Jaarstukken

Ter afsluiting van het begrotingsjaar worden een jaarverslag en jaarrekening opgesteld. De jaarrekening moet worden goedgekeurd door een accountant. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het gemeentelijk beleid (jaarverslag) en de besteding van budgetten (jaarrekening).

Overig

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl