wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Diepenheimseweg 22’

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in haar vergadering van 11 april 2016 besloten het wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Diepenheimseweg 22’ ongewijzigd vast te stellen. In het bestemmingsplan ‘’Buitengebied Haaksbergen’’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Van deze mogelijkheid is nu gebruik gemaakt.

Plangebied
Het plangebied bevindt zich aan de Diepenheimseweg 22 aan de westkant van Haaksbergen. Het betreft een Rood voor Rood project waarbij alle ontsierende gebouwen op de locatie Diepenheimseweg 22 gesloopt worden. Op de slooplocatie wordt een woning gerealiseerd van maximaal 750 m3 en een bijgebouw van maximaal 150 m2. Tevens wordt er geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. 

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.WP1005-0002

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 april 2017 tot en met 9 juni 2017 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken met bijbehorende bijlagen zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Tegen het besluit van het college tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende bovengenoemde ter inzage termijn van 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast kan beroep worden ingediend door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het wijzigingsplan niet.

Een belanghebbende die beroep heeft ingesteld en die van mening is dat een wijzigingsplan niet in werking zou moeten treden, kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven welk spoedeisend belang er is om het wijzigingsplan niet in werking te laten treden.

Indien gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl