Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Buitengebied > Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kwekerijweg 4, 4a en 10 en Beckummerweg 35’

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kwekerijweg 4, 4a en 10 en Beckummerweg 35’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kwekerijweg 4, 4a en 10 en Beckummerweg 35’ met ingang van 16 juni 2017 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Kwekerijweg 4, 4a en 10 en Beckummerweg 35.

De woning met inwoning van Kwekerij 4 en 4a wordt omgezet in twee woonbestemmingen. Voor de woning Kwekerijweg 10 zijn er planologisch geen wijzigingen. Dit perceel is meegenomen omdat het in hetzelfde bouwvlak als Kwekerijweg 4 en 4a ligt. Als tegenprestatie wordt op het perceel Beckummerweg 35 een landschapontsierende schuur gesloopt. Ook vindt er een landschappelijke inpassing van de percelen plaats. Het perceel Beckummerweg 35 krijgt in dit bestemmingsplan een woonbestemming.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1148-0002.       
Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Bestemmingsplannen inzien → Buitengebied → Onherroepelijk. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl