Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft in de openbare vergadering van 2 juli 2013 het bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen gewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele buitengebied van Haaksbergen, met uitzondering van de drie kernen, bedrijventerrein Stepelerveld, aansluiting Kolenbranderweg, het gebied Scholtenhagen-Watermolen en enkele percelen waarvoor een aparte bestemmingsplanprocedure is gevolgd. De recreatiewoningen zijn ook opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen.

Voorliggend bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen voorziet in de actualisatie van de bestemmingsplannen in het buitengebied overeenkomstig het huidige beleid en voldoet aan het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan biedt een juridische regeling voor gebruik en bebouwing op perceelsniveau in het buitengebied. Bebouwingsmogelijkheden zijn met name geconcentreerd in de bouwvlakken voor agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, recreatiewoningen en burgerwoningen.

Uitspraak Raad van State d.d. 22 april 2015 inzake beroepen

Tegen dit besluit was beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 22 april 2015 uitspraak gedaan (zaaknummer 201307903/1/R1) en het bestemmingsplan is daarmee gedeeltelijk onherroepelijk geworden.

De Raad van State heeft in haar uitspraak:

  • Enkele ingediende beroepen niet-ontvankelijk verklaard;
  • Enkele ingediende beroepen ongegrond verklaard;
  • Enkele ingediende beroepen (gedeeltelijk) gegrond verklaard;
  • En als gevolg daarvan het besluit van 2 juli 2013 op enkele onderdelen vernietigd;
  • En voorlopige voorzieningen getroffen waarbij
  1. het "Plan van Uitbreiding Haaksbergen, plan in onderdelen Zomerhuisjes 2", dat door de raad van Haaksbergen is vastgesteld op 28 juni 1963 en door het college van gedeputeerde staten van Overijssel is goedgekeurd op 7 september 1964 ter plaatse van het perceel Hambree 13 -Z geldt;
  2. geen gebouwen zijn toegelaten op het gedeelte van het perceel Oude Boekeloseweg 97 dat gesitueerd is binnen een straal van 10 m tot het perceel Oude Boekeloseweg 97a;
  3. getroffen voorlopige voorzieningen vervallen op het moment waarop het door de raad te nemen besluit in werking treedt

De Raad van State heeft in haar uitspraak de gemeenteraad tevens opgedragen om binnen 4 weken enkele onderdelen uit de uitspraak in het elektronisch vastgesteld plan dat op de landelijke voorziening te raadplegen is, te verwerken. Met de versie van het bestemmingsplan welke vanaf 22 mei 2015 raadpleegbaar is, is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de van de Raad van State voor zover het de onderdelen betreft waarvoor de opdracht is gegeven om deze binnen 4 weken te verwerken.

De Raad van State heeft in de uitspraak bepaald dat de gemeenteraad binnen een termijn van 26 weken voor de plandelen Oude Boekeloseweg 97 en 97a en de percelen kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie  nummer 309 (voor zover het betreft een gedeelte van het perceel waarop de boomgaard is gesitueerd) en sectie S nummer 316 een nieuw besluit dient te nemen.

Verder heeft de Raad van State in de uitspraak bepaald dat de gemeenteraad binnen een termijn van 52 weken voor het plandeel Oude Enschedeseweg 31 een nieuw besluit dient te nemen.

Inzien gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen naar aanleiding van uitspraak Raad van State d.d. 22 april 2015

Het gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State is vanaf 22 mei 2015 als volgt raadpleegbaar:

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0158.BP1036-0011.

Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de receptie ter inzage.

Uitspraak Raad van State inzake beroep GS tegen woonbestemming negen recreatiewoningen d.d. 10 februari 2016

Tegen het besluit om negen recreatiewoningen een woonbestemming te geven was door Gedeputeerde Staten van Overijssel beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 februari 2016 uitspraak gedaan (zaaknummer 201502681/1/R1) en het bestemmingsplan is daarmee gedeeltelijk onherroepelijk geworden.

De Raad van State heeft in haar uitspraak:

  • het beroep gegrond verklaard;
  • Het besluit van de raad van de gemeente van 2 juli 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen vernietigd, voor zover het betreft de plandelen met de bestemming ‘Wonen’ ter plaatse van Bosweg 3a –Z, Eibergsestraat 260 -Z (Vloedsteegweg 1 –Z), Porikweg 13 –Z, Porikweg 13a –Z, Broekheurnerweg 27a –Z, Broekheurnerweg 29 –Z, Bosweg 2a –Z (voorheen Broekheurnerweg 96 –Z), Meijersgaardenweg 23 –Z en Stendermolenweg 3 –Z.

De Raad van State heeft in haar uitspraak de gemeenteraad tevens opgedragen om binnen vier weken na verzending van de uitspraak ervoor te zorgen dat de vernietiging van de locaties is verwerkt op de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzien gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen naar aanleiding van uitspraak Raad van State d.d. 10 februari 2016

Het gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State van 10 februari 2016 zijn vanaf 18 maart 2016 als volgt raadpleegbaar:
Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0158.BP1036-0012.

Vragen

Als u vragen heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur contact opnemen met Johnny Janssen en Ruud Oude Moleman van de gemeente Haaksbergen via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl