Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Albert Cuyplaan ongenummerd’

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 17 september 2019 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Albert Cuyplaan ongenummerd’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie K, nummer 4306 en een gedeelte van het perceel met nummer 6503, gelegen aan de Albert Cuyplaan in Haaksbergen. Het plan omvat de realisatie van een vrijstaande woning op deze percelen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1177-0001.

De geluidbelasting ten gevolge van de nabij gelegen bedrijventerrein ´Industrie-West´ is voor de nieuwe woning hoger dan de voorkeursgrenswaarde. In verband hiermee zijn burgemeester en wethouders van Haaksbergen op grond van de Wet geluidhinder, in relatie tot het bestemmingsplan, voornemens te besluiten tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in deze wet.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Albert Cuyplaan ongenummerd’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 27 september 2019 tot en met 7 november 2019 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening).

Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Sandra Scheggetman, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Tevens ligt met ingang van deze termijn het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage. De termijn voor het indienen van zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere waarden is gelijk aan de termijn van het onderhavige bestemmingsplan.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl