Bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kattendamsweg 19

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kattendamsweg 19’ met ingang van vrijdag 1 mei 2015 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen behorende bij de Kattendamsweg 19. Door de aanleg van de nieuwe N18 moet de situering van het bestemmingsvlak worden gewijzigd. De huidige woning wordt hierbij gesloopt en op een andere locatie binnen het bestemmingsvlak opnieuw opgericht. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde afstanden van de nieuwe N18. Ten behoeve van het verleggen van het bestemmingsvlak zijn een aantal landschapsmaatregelen genomen. De nieuwe woning wordt hierbij landschappelijk ingepast.

Ter inzage

Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 28 april 2015 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl