Bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening N18’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening N18’ met ingang van 4 mei 2018 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan wordt gevormd door het tracé dat is benoemd in het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede en voor zover dat is gelegen binnen de gemeente Haaksbergen en enkele aanliggende percelen buiten het Tracébesluit.

Het gebied waarop het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening N18’ betrekking heeft doorkruist de gehele gemeente vanaf de gemeentegrens met Berkelland, in het zuidwesten, tot aan de gemeentegrens met Enschede, in het noordoosten. Het plangebied is in het geheel in het buitengebied van Haaksbergen gelegen.

In het bestemmingsplan staat dat het plangebied mag worden gebruikt voor de aanleg van de N18 en de bijbehorende aansluitingen zoals die in het Tracébesluit zijn benoemd.

In het bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening N18 zijn ook een aantal aangrenzende percelen opgenomen die buiten het Tracébesluit N18 Varsseveld –Enschede vallen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1134-0003.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl