Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Haaksbergen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat de gemeenteraad van Haaksbergen in zijn vergadering van 29 januari 2014 het beeldkwaliteitsplan Buitengebied Haaksbergen gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op het buitengebied van Haaksbergen. In het beeldkwaliteitsplan Buitengebied Haaksbergen zijn onder meer welstandscriteria voor de bebouwing en de landschappelijke inpassing opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor bouwplannen in het buitengebied voor Het Oversticht en levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit.

Het beeldkwaliteitsplan Buitengebied Haaksbergen is aanvullend op de gemeentelijke welstandsnota (landelijk gebied). Het beeldkwaliteitsplan wordt daarmee het nieuwe toetsingskader voor het buitengebied.

Het beeldkwaliteitsplan treedt op 14 februari 2014 in werking. Op grond van artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen een beleidsregel. Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 14 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie over het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met de heer Johnny Janssen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl