Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Beltshofweg 18;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Beltshofweg 18’ met ingang van 22 november 2013 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een extra woning te realiseren in een karakteristieke boerderij. Daarnaast wordt een beperkte uitbreiding van kwekerijactiviteiten ten behoeve van sierteelt toegestaan. Middels het landschappelijk inpassen van het geheel en het in oude staat herstellen van het achterhuis wordt hier invulling aan gegeven.

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 6 december voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.


 De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl