Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen' verwerken uitspraak 201502681/1/R1

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft in de openbare vergadering van 2 juli 2013 het bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen gewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele buitengebied van Haaksbergen, met uitzondering van de drie kernen, bedrijventerrein Stepelerveld, aansluiting Kolenbranderweg, het gebied Scholtenhagen-Watermolen en enkele percelen waarvoor een aparte bestemmingsplanprocedure is gevolgd. De recreatiewoningen zijn ook opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen.
 
Voorliggend bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen voorziet in de actualisatie van de bestemmingsplannen in het buitengebied overeenkomstig het huidige beleid en voldoet aan het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan biedt een juridische regeling voor gebruik en bebouwing op perceelsniveau in het buitengebied. Bebouwingsmogelijkheden zijn met name geconcentreerd in de bouwvlakken voor agrarische bedrijven, niet-agrarische bedrijven, recreatiewoningen en burgerwoningen.

Uitspraak Raad van State

Tegen dit besluit was door Gedeputeerde Staten van Overijssel beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep betrof het bestemmen van negen recreatiewoningen tot woning. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 februari 2016 uitspraak gedaan (zaaknummer 201502681/1/R1) en het bestemmingsplan is daarmee gedeeltelijk onherroepelijk geworden.

De Raad van State heeft in haar uitspraak:
- Het beroep gegrond verklaard;
- Het besluit van de raad van de gemeente van 2 juli 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen vernietigd, voor zover het betreft de plandelen met de bestemming ‘Wonen’ ter plaatse van Bosweg 3a –Z, Vloedsteegweg 1 –Z, Porikweg 13 –Z, Porikweg 13a –Z, Broekheurnerweg 27a –Z,  Broekheurnerweg 29 –Z, Bosweg 2a –Z (voorheen Broekheurnerweg 96 –Z), Meijersgaardenweg 23 –Z en Stendermolenweg 3 –Z.

De Raad van State heeft in haar uitspraak de gemeenteraad tevens opgedragen om binnen vier weken na verzending van de uitspraak ervoor te zorgen dat de vernietiging van de locaties is verwerkt op de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inzien gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen

Het gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State zijn vanaf 18 maart 2016 als volgt raadpleegbaar:

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0158.BP1036-0012.

Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de receptie ter inzage.

 

 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl