Voorbereidingsbesluit 'Buitengebied Haaksbergen, diverse recreatiewoningen'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken, conform het bepaalde in artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 15 februari 2021 een voorbereidingsbesluit heeft genomen.

Inhoud

Met het voorbereidingsbesluit heeft de raad besloten dat het verboden is om aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zoals omschreven in de artikelen 1.4, 1.51, 1.17 en 1.42 en zoals opgenomen in artikel 5.2.2 van het bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, diverse recreatiewoningen” te vergunnen en op te richten.

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in het plangebied te voorkomen. Door vaststelling van een voorbereidingsbesluit geldt een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent dat omgevingsvergunningen voor deze activiteiten, die passen binnen het geldende bestemmingsplan, moeten worden aangehouden.

Gebied

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het grondgebied zoals weergegeven op de verbeelding met de bestemming Wonen met het planidentificatienummer NL.IMRO.0158.BP1159-0003. Het gaat daarbij om de volgende adressen: Bosweg 2a –Z, Broekheurnerweg 27a –Z, Broekheurnerweg 29 –Z, Meijersgaardenweg 23 –Z, Porikweg 13a –Z, Stendermolenweg 3 –Z, Eibergsestraat 260 –Z, Hambree 13 –Z en Bosweg 3a –Z, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart (verbeelding).

Reden

Het is gebleken dat in het bestemmingsplan “Buitengebied Haaksbergen, diverse recreatiewoningen” onder artikel 5.2.2. per abuis een verkeerde tabel is opgenomen. In deze tabel wordt ingegaan op de maximaal oppervlakte bijgebouwen in vierkante meters (m2), maar zijn de getallen opgenomen van het aantal kubieke meters (m3) van de inhoud van de woningen. Hierdoor is het mogelijk voor 7 woningen om een aanbouw, uitbouw, bijgebouw en overkapping te realiseren van dezelfde oppervlakte als de inhoud van de woning. Om dit te voorkomen heeft de raad besloten een voorbereidingsbesluit te nemen.

Inwerkingtreding en duur

Het voorbereidingsbesluit wordt op 19 februari 2021 ter inzage gelegd en treedt daarmee in werking. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van 1 jaar.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 19 februari 2021 gedurende 6 weken ter visie bij de receptie van het gemeentehuis. Tevens is het voorbereidingsbesluit beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het besluit worden gevonden via het invullen van het identificatienummer NL.IMRO.0158.VB1005-0001.

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep worden ingesteld.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl