Wijzigingsplan Buitengebied Haaksbergen, locatie Wennewickweg 8, Aaftinksweg 25 en Heetpasweg 9

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan (wijzigingsplan) ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Wennewickweg 8, Aaftinksweg 25 en Heetpasweg 9’ met ingang van 24 december 2021 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan omvat een drietal ontwikkelingen in het buitengebied van Haaksbergen. Hieronder wordt per locatie de ontwikkeling beschreven:

Wennewickweg 8

Het voornemen is om de bestaande woning te slopen en een nieuwe woning aansluitend aan het perceel te herbouwen. Op basis van het vigerende bestemmingsplan is het niet toegestaan om een nieuwe woning te realiseren op de gewenste locatie. Het bestemmingsvlak is aangepast zodat de nieuwe woning op de gewenste locatie gerealiseerd kan worden. Per saldo neemt de totale oppervlakte van het bestemmingsvlak niet toe.

Aaftinksweg 25

Het perceel aan de Aaftinksweg 25 is bestemd als ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. Er is echter geen sprake meer van een agrarisch bedrijf waardoor de bestemming niet passend is. In dit bestemmingsplan krijgt het perceel de bestemming ‘Wonen’.

Heetpasweg 9

Het perceel aan de Heetpasweg 9 is bestemd als ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. Op deze locatie vinden geen agrarische activiteiten plaats. De initiatiefnemer heeft een handelsonderneming en wil een machineberging verplaatsen. Naast een handelsonderneming houdt het bedrijf zich bezig met landschapsonderhoud en het verhuren van noodstroomvoorzieningen voor de agrarische sector. De bedrijfsmatige activiteiten passen niet binnen de agrarische bestemming. De bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf’. 

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.WP1011-0003.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl