Welstand

De gemeenteraad heeft in de Welstandsnota en diverse beeldkwaliteitsplannen de criteria vastgelegd waaraan bouwplannen op het gebied van welstand worden getoetst.

In de welstandsnota is het gemeentelijk welstandsbeleid vastgelegd. Deze nota is opgesteld in 2014 en is de basis voor het gehele grondgebied binnen de gemeente. Daar waar sprake is van nieuwe ontwikkelingen worden criteria gewijzigd of aangevuld in zogenaamde beeldkwaliteitsplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied en de beeldkwaliteitsplannen voor nieuwe in- of uitbreidingslocaties. 

Welstandsnota

Klik hier om de welstandsnota en de bijbehorende kaarten te downloaden:

Kaarten

Stadsbouwmeester

Een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke deskundige brengt aan B & W advies uit over de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand (zoals verwoord in het gemeentelijk welstandsbeleid).

Verzoek tot beoordeling indienen

U kunt er voor kiezen om voorafgaand aan het indienen van een officiële vergunningsaanvraag eerst een welstandstoets te laten uitvoeren. Hiervoor kunt u gebruiken maken van de volgende formulieren:

Conceptaanvraag beoordeling schetsplan

In dit geval wordt het schetsplan eerst getoetst aan de ter plaatse geldende bestemmingsplanvoorschriften en daarna ter advisering voorgelegd aan de stadsbouwmeester. Het schetsplan is hierbij zodanig ver uitgewerkt dat de beide toetsen ook kunnen worden uitgevoerd. In veel gevallen ontbreekt bij de stukken alleen nog maar de technische uitwerking. De beoordeling wordt uiteindelijk vastgelegd in een eindadvies dat één op één zal worden gebruikt tijdens het behandelen van de officiële vergunningaanvraag.

Verzoek beoordeling vooroverlegplan

U kunt er ook voor kiezen om slechts een deeltoets uit te laten voeren. Denk hierbij dan bijvoorbeeld aan een eerste reactie op het schetsplan door de stadsbouwmeester of een summiere bestemmingsplantoets. Ook wanneer u wilt laten toetsen of een bouwplan zonder vergunning kan worden gerealiseerd kunt u gebruik maken van dit formulier.

In de bijlage bij de beide formulieren treft u verdere informatie aan over de stukken die moeten worden ingediend en de leges die hier aan zijn verbonden. Ten aanzien van de leges is het belangrijk om te weten dat deze worden verrekend met de leges die worden geheven voor het in behandeling nemen van de latere officiële vergunningaanvraag. Als de latere vergunningaanvraag niet wordt ingediend of uit de toets blijkt dat er sprake is van vergunningsvrije bouwwerkzaamheden kunnen er uiteraard geen leges worden verrekend en vindt er ook geen teruggaaf plaats.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl