Jaarrekening 2023

Gepubliceerd: 30-5-2024

Het college van B&W heeft in de Jaarstukken 2023 verantwoording afgelegd over het voorbije jaar. 2023 was een jaar, waarbij de gemeente besluiten moest nemen waar veel over te doen was. Van zoutwinning en windenergie tot bouwen aan de randen van Haaksbergen en opvang van vluchtelingen. Het financiële resultaat pakt door incidentele voordelen gunstig uit met een bedrag van 4,9 miljoen in de plus. Wethouder Johan Niemans geeft aan dat dit positieve resultaat met de nodige nuance beoordeeld moet worden. “Laten we ons niet rijk rekenen en het juiste beeld voor ogen houden: er komen financieel gezien zware tijden aan."

Het college geeft in de Jaarstukken 2023 aan wat er terecht is gekomen van de voorgenomen plannen en rapporteert over de inkomsten en uitgaven. De gemeente zag zich vorig jaar gesteld voor meerdere opgaven, waarbij sprake is diverse belangen in de samenleving.  Er zijn aan de randen van Haaksbergen gebieden aangewezen voor woningbouw om te voorzien in de behoefte aan nieuwe huizen. De gemeente heeft zoekgebieden voor windenergie vastgesteld en er is een participatietraject in gang gezet om tot lokaal beleid te komen voor windenergie, als aanvulling op het provinciale beleid. Het Marktplan kwam weer een stap verder naar realisatie. Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en inwoners konden daar op reageren. Ook deed op 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet zijn intrede. Vorig jaar trof de gemeente voorbereidingen voor uitvoering van deze wet.

Burgerberaad

De besluitvorming over zoutwinning in het gebied tussen Haaksbergen en Sint Isidorushoeve werd afgerond. Nadat de voorwaarden voor een zo veilig en verantwoord mogelijke zoutwinning vastgelegd waren gaf de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af. Haaksbergen leverde een bijdrage aan het verlichten van de asielcrisis door jonge alleenstaande vluchtelingen een opvangplek te bieden. Verder heeft de gemeente voor het eerst gewerkt met een burgerberaad. Inwoners werkten mee aan de totstandkoming van een visie op dienstverlening. Deze visie is de basis voor verbeteringen in de dienstverlening van de gemeente. Vorig jaar zijn ook de voorzieningen van de gemeente tegen het licht gehouden. Een van de uitkomsten hiervan was het besluit van de raad om het zwembad nog twee jaar langer te financieren en daarmee open te houden, totdat er een definitieve keus is gemaakt over de toekomst van het zwembad.

Verkeerde been

Vorige week bracht het college van B&W naar buiten dat het huishoudboekje van de gemeente de komende jaren onder druk staat. Zoals het er nu uitziet drijven er financieel gezien donkere wolken naar Haaksbergen. Alle gemeenten krijgen vanaf 2026 structureel een lagere bijdrage van het Rijk. “Dat moeten we voor ogen houden als we kijken naar het positieve financiële resultaat over 2023. Een overschot van 4,9 miljoen is heel mooi, maar het moet ons niet op het verkeerde been zetten. Met dit geld kunnen we geen structurele voorzieningen financieren”, laat wethouder Niemans weten. Het resultaat valt zo fraai uit door eenmalige bijdragen van het Rijk. Onder andere door meer inkomsten uit rente en extra geld van het Rijk, waaronder geld voor opvang van ontheemden. Het resultaat vloeit, als het aan het college ligt,  naar de Algemene Reserve, de gemeentelijke spaarpot. Het is de gemeenteraad die over dit voorstel beslist.

Tekort

Het college heeft ook al de eerste inzichten in de inkomsten en uitgaven in de eerste maanden van 2024. Zonder bijsturing heeft de gemeente eind van dit jaar een tekort van bijna zes ton. Oorzaken daarvan zijn bijvoorbeeld een kleinere Rijksbijdrage, extra kosten voor inhuur tijdens ziekte, extra kosten voor jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het college gaat onderzoeken of er maatregelen genomen kunnen worden om een tekort aan het eind van het jaar te voorkomen. Kijkend naar de komende jaren, valt de begroting van 2025 nog positief uit, maar als vanaf 2026 de Rijksbijdrage drastisch omlaag gaat dreigt de gemeente alleen nog maar rode cijfers te schrijven. Niemans: “Samen met andere gemeenten trekken we aan de bel in Den Haag. We doen ons stinkende best om het tij te keren.”

Lees de jaarstukken 2023

Meer nieuws

 • Nieuwe maaiproef

  10-7-2024

  Helemaal niet meer maaien onder bomen heeft meerdere voordelen....

 • Gratis zomerpakket

  10-7-2024

  Stichting Kinderhulp deelt gratis kinderpakketten uit aan gezinnen met laag inkomen....

 • Drugspand langer dicht

  9-7-2024

  De verzegeling van de schuur aan de Alsteedseweg was verbroken....

Nieuws overzicht