Jaarrekening

Gepubliceerd: 1-6-2022

Het op orde brengen van de Algemene Reserve is een van de opdrachten die de gemeente Haaksbergen zich gesteld heeft om weer financieel gezond te worden. De gemeente heeft een positief jaarresultaat over 2021 van 5,4 miljoen euro. Als het aan het college van B&W ligt vloeit dit geld naar de Algemene Reserve. “We zetten hiermee een grote stap, maar we zijn er nog niet!”, waarschuwt wethouder Financiën Louis Koopman. “We hebben nu te maken met incidentele meevallers. We moeten ook zorgen dat onze inkomsten en uitgaven strúctureel beter in evenwicht komen. Daar is echt een langere adem voor nodig.”

De gemeente krijgt steeds meer financiële armslag. Dat komt vooral door een paar mooie, maar wel eenmalige voordelen: de verkoop van bedrijfskavels op Stepelerveld, extra geld van het Rijk en minder uitgaven in het sociaal domein. Het gunstige jaarresultaat heeft echter niet alléén met incidentele meevallers te maken. De gemeente heeft vorig jaar opnieuw de besteding van elke euro zorgvuldig overwogen en weinig geld uitgetrokken voor nieuwe ontwikkelingen. Toch heeft de gemeente in coronajaar 2021 op meerdere fronten vooruitgang geboekt.

Crisis

In 2021 was het coronavirus nog alom aanwezig in de samenleving. De beperkende maatregelen hebben veel consequenties gehad voor bijvoorbeeld culturele instellingen, sportverenigingen en bedrijven. Met geld van het Rijk kon de gemeente deze partijen enigszins compenseren voor de geleden schade. Ook ontvingen instellingen gewoon hun subsidies, ondanks dat tegenprestaties begrijpelijkerwijs slechts deels of niet geleverd konden worden. Begin 2022 werd Oekraïne aangevallen door Rusland. Haaksbergen vangt inmiddels tientallen vluchtelingen op. Koopman: “We gaan van de ene naar de andere crisis. Het is lastig om de financiële gevolgen van een crisis te voorspellen. Dit doet opnieuw beseffen dat voldoende weerstandsvermogen noodzakelijk is.”

Bouwen en verbouwen

In de openbare ruimte veranderde Haaksbergen in 2021 zichtbaar en werden voorbereidingen getroffen voor toekomstige verbeteringen. Het eerste deel van de oude N18 werd aangepast naar een weg voor bestemmingsverkeer met een lagere maximumsnelheid. Het verduurzamen van bedrijventerrein Stepelerveld kreeg een vervolg en er zijn voorbereidingen getroffen om het bedrijventerrein verder uit te breiden. Samen met diverse partners heeft de gemeente gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het dorpshart. Zo werd er voorwerk gedaan voor de aanpassing van de Molenstraat en realisatie van het Marktplan. Ook kreeg Haaksbergen er vorig jaar nieuwe woningen bij. In de Veldmaat verrees Barginkshoeve en in de Hassinkbrink vormt het nieuwbouwproject Groenrijck de laatste aanwinst.

Verduurzaming en afval

Een van de grotere opgaves van de gemeente is het verduurzamen van Haaksbergen. Dat kan niet zonder de medewerking van inwoners en bedrijven. Er zijn vorig jaar vergunningen verstrekt om drie zonnevelden aan te leggen en inwoners konden meedoen aan een enquête om mee te denken over een nieuwe warmtevisie. Het scheiden van afval gebeurt steeds beter in Haaksbergen, maar moet nóg beter om de doelstelling te behalen. De gemeente en Twente Milieu probeerden dat in 2021 vooral te bewerkstellingen door inwoners hierover voor te lichten en af en toe controleacties te houden.

Sociaal domein

Aan het eind van 2021 kregen minder mensen een bijstandsuitkering dan aan het begin van het jaar. Dat zijn de vruchten van de inspanningen om mensen weer aan het werk te krijgen. Meer mensen zijn afgelopen tijd gebruik gaan maken van algemene voorzieningen, zoals de dagbesteding van Ontmoetingspark De Greune. Dit voorkwam in veel gevallen dat de gemeente inwoners kostbare voorzieningen op maat moest aanbieden. Het dashboard Sociaal domein - dat in 2021 werd verbeterd - helpt de gemeente om de uitgaven en inkomsten beter te bewaken.

Verbeteringen

De accountant die de Jaarrekening van de gemeente moet beoordelen geeft ook dit jaar weer een goedkeurende verklaring op de getrouwheid en een verklaring met beperking op de rechtmatigheid af. Dat laatste heeft te maken met inkoop en aanbesteding. Er zijn al verbeteringen doorgevoerd, maar er nog verdere stappen genomen worden. Het verbeteren van de financiën maakt onderdeel uit van een totaal verbeterprogramma van de gemeente. Een ander doel van het programma is het op orde brengen van de organisatie. Zo is in 2021 het aantal inhuurkrachten verminderd en is besloten de samenwerking aan te gaan met Hengelo op het vlak van ICT. Een derde doel van het verbeterprogramma is het herstellen van de relatie en samenwerking met Haaksbergenaren. Het opgestelde beleid voor participatie helpt daarbij. In die gedachtegang houdt de gemeente daarom bij ontwikkelingen zo veel mogelijk rekening met wensen van betrokkenen, uiteraard binnen de juridische of financiële mogelijkheden die er zijn. De gemeenteraad vergadert op 29 juni over de Jaarrekening 2021.

Meer nieuws

 • Groenadoptie

  30-6-2022

  Bewoners onderhouden en verfraaien met elkaar stukje gemeentegroen....

 • Uitnodiging receptie

  29-6-2022

  Antoon Peppelman neemt op 8 juli afscheid als wethouder van Haaksbergen....

 • Werkbezoek zoutwinning

  29-6-2022

  Bewoners de Hoeve en Nobian eerst nog eens samen om tafel....

Nieuws overzicht