Nieuwbouw

Gepubliceerd: 23-11-2023

Er moeten nieuwe woningen komen en meer ruimte voor bedrijven om te ontwikkelen. Behoefteonderzoek onder Haaksbergse inwoners en bedrijven wijst dit uit. Maar binnen de bebouwde kom is er op korte termijn nog maar beperkt ruimte om te wonen en werken. Het college van B&W heeft daarom onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden aan de randen van de bebouwde kom. Hieruit blijkt dat diverse locaties aan de randen van Haaksbergen en de twee kerkdorpen landschappelijk gezien geschikt zijn voor uitbreiding. Om te zorgen dat de gemeente werk kan maken van uitbreiding aan de randen, zetten burgemeester en wethouders de Wet voorkeursrecht gemeenten in. Daarmee neemt de gemeente een actievere houding aan voor snellere nieuwbouw.

Eind mei heeft de gemeenteraad het college gevraagd om de mogelijkheden voor nieuwbouw aan de randen van de bebouwde kom te onderzoeken. Strootman Landschapsarchitecten heeft inmiddels in kaart gebracht welke plekken geschikt zijn voor nieuwbouwwoningen en bedrijven. Het gaat om meerdere locaties aan de randen van Haaksbergen, Sint Isidorushoeve en Buurse die in aanmerking komen voor kleinschalige nieuwbouwprojecten. De locaties die in het rapport van Strootman genoemd worden, hebben in de meeste gevallen een agrarische bestemming. Het rapport van Strootman wordt toegevoegd aan de bestaande structuurvisie voor Haaksbergen, waarin de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn weergegeven.

Eigen regie

Met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) heeft de gemeente het recht van eerste koop op de gronden waar uitbreidingsplannen voor woningen zijn. Met inzet van de Wvg wil de gemeente zelf grip en regie houden op welke woningen er gebouwd worden en voorkomen dat speculanten de gronden opkopen om er woningen in het dure segment te bouwen. Want er is juist een duidelijke vraag naar betaalbare koopwoningen en sociale huur. Een eigenaar is niet verplicht om de grond te verkopen. Pas op het moment dat een grondeigenaar verkoop overweegt, komt de gemeente in beeld. De huidige grondeigenaren krijgen bij verkoop van hun grond aan de gemeente een marktconforme prijs. De Wvg wordt in deze situatie alleen gebruikt voor huizenbouw en niet voor de bouw van bedrijven.

Gevarieerd woningaanbod

In haar eigen Woonvisie heeft de gemeente Haaksbergen afgesproken de komende 10 jaar 500 nieuwe huizen te bouwen. Inmiddels is door actuele ontwikkelingen de opgave zelfs nog groter. Daarbij heeft de gemeente in 2022 de Woondeal Twente ondertekend. In deze deal is afgesproken dat er een goede balans moet zijn in het woningaanbod van Twentse gemeenten.  De verdeling is 30% sociale huurwoningen, 40% betaalbare huur- en koopwoningen en 30% woningen in de vrije sector. De gemeente Haaksbergen heeft een inhaalslag te maken op gebied van sociale huurwoningen en huizen uit het middensegment. In de recente Woonvisie is afgesproken dat het accent de komende jaren moet liggen op kleine, betaalbare koop- en huurwoningen.

Kwetsbare mensen

Voor kwetsbare mensen moet in Haaksbergen meer woonruimte komen. Wettelijk is bepaald dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor woningen voor deze doelgroep en dat dit niet meer alleen een taak voor grote gemeenten is. Deze opdracht staat dan ook nadrukkelijk vermeld in de gemeentelijke ontwerp woonzorgvisie. Om deze reden is nu een locatie aangewezen voor beschermd wonen ten oosten van de oude N18. Lokale Haaksbergse ondernemers hebben aangeven behoefte te hebben aan extra ruimte voor uitbreiding of verhuizing. Binnen de huidige bedrijventerreinen is daarvoor geen ruimte. Daarom wordt als eerste gekeken naar uitbreiding van bedrijventerrein Stepelerveld.

Informatiebijeenkomst grondeigenaren

De grondeigenaren op wiens percelen de Wvg is gevestigd ontvangen schriftelijk bericht van de gemeente. Het college van B&W realiseert zich dat grondeigenaren mogelijk verrast zijn en met vragen zitten. Daarom is er voor deze grondeigenaren een informatiebijeenkomst, waar de wethouders Jan- Herman Scholten en Johan Niemans een toelichting geven. De stukken over de Wvg liggen vanaf 23 november 2023 ter inzage en het rapport van Strootman over ruimtelijke ontwikkelingen vanaf 14 december 2023.  Reageren is mogelijk. De inspraakreacties kunnen aanleiding zijn om het plan nog enigszins te wijzigen. Medio januari organiseert de gemeente een infoavond voor iedereen die meer wil weten over bouwen aan de randen van Haaksbergen, Sint Isidorushoeve en Buurse. Nadere informatie daarover volgt later via gemeentelijke communicatiekanalen.

Huis bouwen

Meer nieuws

 • Nieuwe maaiproef

  10-7-2024

  Helemaal niet meer maaien onder bomen heeft meerdere voordelen....

 • Gratis zomerpakket

  10-7-2024

  Stichting Kinderhulp deelt gratis kinderpakketten uit aan gezinnen met laag inkomen....

 • Drugspand langer dicht

  9-7-2024

  De verzegeling van de schuur aan de Alsteedseweg was verbroken....

Nieuws overzicht