Carbidschieten op oudejaarsdag?

Wie wil carbidschieten op oudejaarsdag moet vóór maandag 27 december een melding indienen bij de gemeente.

Dat kan via het meldingenformulier. Dit formulier kunt u printen, invullen en terugsturen.

Bij het formulier hebben wij de volgende bijlagen nodig:

 • Plattegrond van de locatie waar u wilt schieten

Opsturen

Stuur dit formulier met bijlagen naar gemeente@haaksbergen.nl, per post naar postbus 102, 7480 AC Haaksbergen of doe het in de brievenbus bij het gemeentehuis. De melding moet uiterlijk 27 december bij de gemeente binnen zijn.

Coronaregels

Tijdens het carbidschieten moeten we ons uiteraard houden aan de geldende coronaregels. De Rijksoverheid heeft de regels nog eens aangescherpt. Daarnaast zijn er nog speciale regels waaraan u zich moet houden als u carbid gaat schieten. Die vindt u hieronder.

De APV

Afdeling 10a. Carbidschieten

Artikel 2:73a Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a. bus: een al dan niet originele melkbus, of een andere bus van staal of ijzer, een container, een opslagvat, een buis of een ander daarmee gelijk te stellen voorwerp;
 • b. carbidschieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen carbid (calciumacetylide) en water of van een gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen.

Artikel 2:73b Verbod en algemene vrijstelling

 • 1. Carbidschieten in de open lucht is verboden.
 • 2. Het in het eerste lid gestelde geldt niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen zonsopgang en zonsondergang buiten de bebouwde kom en buiten natuurgebieden, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
  3. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:
 1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
 2. op een afstand van ten minste 150 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
 3. op een afstand van ten minste 150 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
 4. op een afstand van ten minste 300 meter van een natuurgebied;
  1. er niet wordt geschoten in de richting van de dichtstbijzijnde woonbebouwing;
  2. het vrij schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
  3. er geen busdeksels of andere gevaarzettende voorwerpen worden weggeschoten;
  4. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
  5. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
  6. de locatie van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
  7. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  8. om de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
  9. hiervan ten minste voor 31 december melding is gedaan aan het college met het door het college vastgestelde meldingsformulier.

Artikel 2:73c Bij zich hebben van carbid

 1. Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen zonsopgang en zonsondergang.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd, gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl