Beeldkwaliteitsplan 't Molenbelt - Veldmaat

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat de gemeenteraad van Haaksbergen in zijn vergadering van 6 juli 2016 het beeldkwaliteitsplan ’t Molenbelt – Veldmaat dd. 30-05-2016 heeft vastgesteld

Dit beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op het plangebied tussen het Poetengraadshof en de Oude Boekeloseweg in Haaksbergen. Het plan omvat de bouw van maximaal 11 grondgebonden woningen.

In het beeldkwaliteitsplan zijn welstandscriteria voor de bebouwing opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor de stadsbouwmeester inzake bouwplannen binnen dit plangebied en levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. Het beeldkwaliteitsplan is aanvullend op de gemeentelijke welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan wordt daarmee het nieuwe toetsingskader voor het plangebied. Het beeldkwaliteitsplan treedt op 15 juli 2016 in werking.

Op grond van artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen een beleidsregel. Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 14 juli 2016 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie over het beeldkwaliteitsplan kunt u contact opnemen met het team Omgeving en Ontwikkeling van de gemeente Haaksbergen, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl