Bestemmingsplan “Haaksbergen-Dorp, herziening Goorsestraat 72a” (bestuurlijke lus)

De gemeenteraad heeft bij besluit van 9 februari 2015 het bestemmingsplan “Haaksbergen-Dorp, herziening Goorsestraat 72a” opnieuw gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan betreft de doorontwikkeling van het bestaande tuincentrum Groenrijk en de verplaatsing van de Welkoop. Aanvankelijk werd met dit plan ook voorzien in de vestiging van een bouwmarkt.

Bestuurlijke lus

Het besluit volgt op de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nummer: 201311798/1/R1) van 5 november 2014 inzake het vaststellingsbesluit van 30 oktober 2013. De Afdeling heeft in haar tussenuitspraak de gemeenteraad op grond van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgedragen met inachtneming van de overwegingen van de Afdeling een nieuw besluit te nemen zonder dat bij de voorbereiding daarvan (opnieuw) toepassing hoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb. Dit betekent dat de Afdeling de zogeheten “bestuurlijke lus” heeft toegepast.

 

Wijzigingen van het bestemmingsplan

Het opnieuw gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is gebaseerd op de onderzoeksresultaten uit de second opinion van 30 januari 2015 die is uitgevoerd naar de actuele regionale behoefte en de ruimtelijke gevolgen van de betreffende voorgenomen stedelijke ontwikkeling. De vestiging van een bouwmarkt is nu niet langer meer mogelijk en ten behoeve van de tuinbranche geldt een maximale winkelvloeroppervlak. De planregels en de plantoelichting zijn hierop aangepast. Verder is nu ook het inrichtingsplan aan de planregels toegevoegd. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit van 9 februari 2015.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1103-0003.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 27 februari 2015 tot en met 9 april 2015 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens de periode van de ter inzage ligging kunnen belanghebbenden tegen de bij dit nieuwe vaststellingsbesluit aangebrachte wijzigingen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 30 oktober 2013 hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend.

Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de stukken voor verdere behandeling verzonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de andere partijen in het geding.

 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl