Bestemmingsplan 'Haaksbergen Dorp, partiële herziening deelplan 1 Hassinkborgh

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening deelplan 1 Hassinkborgh’ met ingang van 28 augustus 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor deelplan 1 aan de Hassinkborgh is een initiatief ingediend voor de bouw van 10 levensloopbestendige woningen op de voormalige kantorenlocatie aan de Hassinkborgh. Het perceel ligt al jaren braak. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze locatie uitsluitend te bestemmen als kantoren. Er bleek onvoldoende marktvraag om de braakliggende kavel te ontwikkelen, waardoor besloten is om woningbouw mogelijk te maken op het perceel. Het bouwen van de woningen past niet binnen de gemengde bestemming van het bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, Eibergsestraat West, Eibergsestraat Oost, Buurserstraat, De Pas en Hassinkbrink’. Het voorliggende bestemmingsplan geeft invulling aan het wijzigen van de huidige bestemming ten behoeve van de voorgestelde ontwikkeling.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1181-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl