Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Blankenburg 18-22’

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 19 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘partiële herziening Blankenburg 18-22’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Blankenburg 18, 20 en 22 in Haaksbergen. Het plan omvat de realisatie van een gebouw met 11 appartementen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1217-0001

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘partiële herziening Blankenburg 18-22’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening).

Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Hariët Zuethoff, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl