Bestemmingsplan Industrie West, partiële herziening Tolstraat 36

De gemeenteraad heeft bij besluit van 31 oktober 2012, nr. 00445 het bestemmingsplan ‘Industrie-West 2003, partiële herziening Tolstraat 36’ gewijzigd vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt voorzien in een uitbreiding van een bestaand bedrijf aan de Tolstraat 36 te Haaksbergen. De uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door de bedrijfskavel te vergroten. De wijzigingen hebben betrekking op de gefaseerde landschappelijke inpassing en de wijze waarop dit in de planregels is verwerkt.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 7 december 2012 tot en met 17 januari 2013 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Tijdens de terinzage termijn kunnen belanghebbenden reageren. U kunt schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht. Daarnaast kan een ieder beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl