Bestemmingsplan Bedrijventerrein Stepelerveld, fase 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Stepelerveld, fase 1’ in de vergadering van 16 december 2015 gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied

Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van de eerste fase van  bedrijventerrein Stepelerveld. Het plangebied ligt ten noorden van het huidige bedrijventerrein Stepelo. Het gaat globaal om de westelijke gronden van het toekomstige bedrijventerrein aan de Hengelosestraat.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1081-0002.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Stepelerveld, fase 1’ zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangebracht. Deze wijzigingen zijn het gevolg van ambtshalve aanpassingen en zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit en de daarbij behorende bijlage staat van wijzigingen.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 februari 2016 tot en met 17 maart 2016 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken met bijbehorende bijlagen zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende bovengenoemde ter inzage termijn schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door een belanghebbende:
1. die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt heeft;
2. die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
3. die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening

Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

Een belanghebbende die beroep heeft ingesteld en die van mening is dat het bestemmingsplan niet in werking zou moeten treden, kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven welk spoedeisend belang er is om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden. Indien gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl