Bestemmingsplan en hogere waarde ‘Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering’

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 2 februari 2016 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan voorziet in een gewijzigde geluidzone rondom bedrijventerrein ’t Varck (’t Varck, Oost en West met Brammelo). Dit plan heeft tot doel om de milieuoverlast in de vorm van geluidhinder te normeren. Het bestemmingsplan is gebaseerd op een zonebeheersplan dat uitgaat van een evenwichtige verdeling van de totaal beschikbare geluidsruimte. In dit bestemmingsplan is een nieuwe begrenzing voor de geluidzone opgenomen.
Net als in situatie voor de verkleining van de zone is binnen de nieuwe zone voor een aantal woningen sprake van een geluidbelasting vanwege het industrieterrein dat hoger is dan de voorkeursgrenswaarde.
In verband hiermee zijn burgemeester en wethouders van Haaksbergen op grond van de Wet geluidhinder, in relatie tot het bestemmingsplan, voornemens te besluiten tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in deze wet.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1140-0001.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 10 juni 2016 tot en met 21 juli 2016 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken met bijbehorende bijlagen zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens de terinzage termijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Harald Heukels, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Tevens ligt met ingang van deze termijn het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage. De termijn voor het indienen van zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere waarden is gelijk aan de termijn van het onderhavige bestemmingsplan.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl