Home > Inwoner > Vergunningen en plannen > Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten > Bedrijventerreinen > Bestemmingsplannen “Industrie-West 2017” en parapluplan “Bedrijventerrein Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering”

Bestemmingsplannen “Industrie-West 2017” en parapluplan “Bedrijventerrein Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering”

Op basis van de inspraakverordening ligt het voorontwerp bestemmingsplan “Industrie-West 2017” en het voorontwerp parapluplan “Bedrijventerrein Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering” en de bijbehorende omgevingsonderzoeken voor iedereen ter inzage.

Het plangebied van het voorontwerpplan “Industrie-West 2017” heeft hoofdzakelijk betrekking op de bestaande bedrijventerreinen ’t Varck (oost, west en ‘t Varck) en Brammelo die zijn gelegen ten zuidwesten van de kern Haaksbergen. Het voorontwerpplan is opgesteld omdat het huidige bestemmingsplan is verouderd en nodig geactualiseerd moest worden. 

Tegelijkertijd met vorengenoemd plan ligt ook het voorontwerpplan “Bedrijventerrein Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering” ter inzage. Dit plan voorziet eveneens in een geactualiseerde regeling ten aanzien van de geluidzone rondom het bedrijventerrein. 

Ter inzage

Met ingang van 1 november 2019 liggen beide voorontwerpplannen voor een periode van acht weken, tot en met 30 december 2019, voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan “Industrie-West 2017” is NL.IMRO.0158.BP1163-0001. 

Het identificatienummer van het parapluplan “Bedrijventerrein Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering” is NL.IMRO.0158.BP1169-0201.

De plannen met de bijbehorende stukken zijn te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Gedurende de inspraakperiode kunnen ingezetenen in de gemeente Haaksbergen en belanghebbenden reageren. Uw inspraakreactie kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge inspraakreactie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, H.M. Heukels, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl