Welstand

De gemeenteraad heeft in de Welstandsnota en diverse beeldkwaliteitsplannen de criteria vastgelegd waaraan bouwplannen op het gebied van welstand worden getoetst.

In de welstandsnota is het gemeentelijk welstandsbeleid vastgelegd. Deze nota is opgesteld in 2014 en is de basis voor het gehele grondgebied binnen de gemeente. Daar waar sprake is van nieuwe ontwikkelingen worden criteria gewijzigd of aangevuld in zogenaamde beeldkwaliteitsplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied en de beeldkwaliteitsplannen voor nieuwe in- of uitbreidingslocaties. 

Welstandsnota

Klik hier om de welstandsnota en de bijbehorende kaarten te downloaden:

Kaarten

Stadsbouwmeester

Een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke deskundige brengt aan B & W advies uit over de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand (zoals verwoord in het gemeentelijk welstandsbeleid).

  • Rob Klein Goldewijk

Verzoek tot beoordeling vooroverlegplan indienen

U kunt er voor kiezen om voorafgaand aan het indienen van een officiële vergunningsaanvraag eerst een vooroverleg op te starten. Hiervoor kunt u gebruiken maken van het volgende formulier:

Op het formulier kunt u aangeven wat u getoetst of beoordeelt wilt zien. In de meeste gevallen zal dat gaan om de (globale) bestemmingsplan- en welstandstoets. Deze toetsen komen ook bij de behandeling van de officiële vergunningsaanvraag aan de orde. U kunt dit dus ook afzonderlijk laten toetsen. U kunt het voorlegplan ook indienen om, als u daar zelf niet uitkomt, door de gemeente te laten beoordelen of u voor het door u geplande bouwwerk wel een vergunning nodig hebt. Als u op een andere wijze een plan getoetst wilt zien dan kunt u dat ook aangeven.

In de bijlage bij het formulier treft u verdere informatie aan over de stukken die moeten worden ingediend en de leges die hier aan zijn verbonden. Ten aanzien van de leges is het belangrijk om te weten dat deze worden verrekend met de leges die worden geheven voor het in behandeling nemen van de latere officiële vergunningaanvraag. Als de latere vergunningaanvraag niet wordt ingediend of uit de toets blijkt dat er sprake is van vergunningsvrije bouwwerkzaamheden kunnen er uiteraard geen leges worden verrekend en vindt er ook geen teruggaaf plaats.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl