De Jeugdwet

De Jeugdwet is sinds 1 januari 2015 van kracht.

De Jeugdwet vervangt niet alleen de huidige 'Wet op de jeugdzorg', maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die nu nog onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vallen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken er onderdeel van uit.

Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente

In het nieuwe jeugdstelsel krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle vormen van preventie, jeugdhulp en de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De jeugdhulp is inclusief specialistische hulp, zoals bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en de gesloten jeugdhulp. Met de Jeugdwet wordt de gemeente we dus verantwoordelijk voor zowel het begeleiden, behandelen als beschermen van de jeugd tot 18 jaar. In het kader van het preventief jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg richten wij ons echter al op jeugdigen tot 23 jaar.

Veilig en gezond opgroeien

Een kind moet zo veilig en gezond mogelijk op kunnen groeien. De jeugdhulpplicht geeft de ruimte om maatwerk te leveren en te doen wat nodig is voor een gezin. Daarbij wordt als eerste ingezet op preventie, eigen kracht van het gezin en hulp en ondersteuning vanuit de sociale omgeving. Als meer hulp nodig is wordt een individuele voorziening getroffen in de vorm van meer gespecialiseerde zorg.

Taken gemeente:

 • Consultatiebureau
 • Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien
 • Jeugdzorg
 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering

De verantwoordelijkheid van de gemeente bestaat onder meer uit:

 • het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;
 • het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp;
 • het adviseren over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp;
 • het adviseren van professionals met zorgen over een kind;
 • het adviseren van kinderen en jongeren met vragen en problemen;
 • het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming als een kinderbeschermingsmaatregel nodig is;
 • het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren;
 • het voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen;
 • het voorzien in maatregelen om kindermishandeling te voorkomen.

Wat betekenen de veranderingen voor u?

Voor de Jeugdhulp is 2015 een overgangsjaar. Dat betekent dat de huidige indicatie van uw kind voor hulp en ondersteuning geldig blijft voor de duur van de afgegeven indicatie. Maar tot uiterlijk 1 januari 2016, want dan vervallen volgens de wet alle oude rechten.

Heeft uw kind op 1 januari 2015 een geldige indicatie voor jeugdhulp? Dan geldt het overgangsrecht voor uw kind. Uw kind houdt recht op de hulp en ondersteuning zolang het overgangsrecht duurt. Is de einddatum van de jeugdhulpindicatie in 2015? Dan stopt het overgangsrecht op die datum in 2015. Voordat uw indicatie afloopt, ontvangt u een brief van de gemeente. Is de einddatum van de indicatie ná 1 januari 2016? Dan stopt het overgangsrecht op 1 januari 2016. U ontvangt in de tweede helft van 2015 een brief van de gemeente.

Uitzonderingen

Op deze algemene regeling voor het overgangsrecht zijn twee uitzonderingen:

 • Voor pleegzorg geldt een uitgebreide overgangsregeling. Pleegkinderen kunnen bij dezelfde pleegouders of pleegzorgaanbieder blijven zolang dat nodig is. Pleegkinderen gaan dus niet naar een ander gezin of andere instelling omdat gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen.
 • Een uitspraak van de kinderechter (Jeugdbescherming en Jeugdreclassering). Heeft de kinderrechter een maatregel opgelegd die een looptijd heeft van meer dan een jaar? Dan blijft de uitspraak van de rechter ook na 2015 gelden.

Waarvoor kunt u terecht bij Noaberpoort?

Logo Noaberpoort

De uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van welzijn en zorg is ondergebracht bij Noaberpoort. Bij Noaberpoort kunt u terecht voor vrijblijvend advies en praktische ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, opvoeden, werk en inkomen. Maar ook wanneer u een individuele vorm van jeugdhulp nodig heeft kunt u bij Noaberpoort terecht. Zij werken volgens het principe: één huishouden, één plan, één aanspreekpunt. Noaberpoort is een initiatief van een groot aantal partners op het gebied van welzijn, zorg en werk en inkomen.

Meer informatie?

Handige websites

Meer informatie vindt u op:

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl