Natuurwetgeving

Bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u ook te maken krijgen met beschermde natuur.

Ga naar: https://omgevingswet.overheid.nl/ 

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt drie wetten:

  • de Natuurbeschermingswet 1998,
  • de Boswet en
  • de Flora- en faunawet.

De Wet natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen ecologie en economie en bescherming van de natuur. Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij gemakkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur is toegestaan.

Het ministerie heeft daarom een brochure gemaakt: Brochure soortenbescherming (pdf | 1,5 MB)

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die activiteiten en werkzaamheden verricht op plaatsen waar zich mogelijk beschermde planten of dieren bevinden. Deze brochure geeft met een stappenplan antwoord op de vraag of een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming nodig is of dat u gebruik kunt maken van de vrijstelling.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Wilt u nieuwe activiteiten ontwikkelen of bestaande activiteiten uitbreiden en gaat dit gepaard met de uitstoot van stikstof? Dan moet u, net als voorheen, een vergunning aanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet. De PAS is er voor alle bedrijven die stikstof uitstoten. Veelal zijn dit agrarische bedrijven maar ook industriële bedrijven, zoals de chemische industrie en energiebedrijven.

De inwerkingtreding van de PAS maakt het aanvragen van een vergunning eenvoudiger. Binnen de PAS is een bepaalde ontwikkelingsruimte voor stikstof beschikbaar. Hoeveel ontwikkelingsruimte u voor uw project nodig heeft, kunt u bereken met het rekeninstrument van de PAS, de AERIUS Calculator. Ook kan blijken dat u kunt volstaan met het indienen van een melding of dat u helemaal geen vergunning of melding hoeft in te dienen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.aerius.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl