Zoutwinning

Op deze pagina kunt u informatie vinden over zoutwinning in Haaksbergen.

In maart 2024 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vergunningen verstrekt voor het realiseren van acht zoutwinlocaties en een leidingentracé. Voorafgaand daaraan heeft de gemeenteraad van Haaksbergen een verklaring van geen bedenkingen verstrekt na een zorgvuldig doorlopen proces waarbij de voorwaarden voor een zo veilig en verantwoord mogelijke zoutwinning ingevuld zijn.

Nobian is van plan om op acht locaties in Haaksbergen zout te winnen en heeft  vergunningen aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor acht zoutwinningslocaties en transportleidingen richting de fabriek in Hengelo. Om deze vergunningen te verstrekken had het ministerie de gemeenteraad van Haaksbergen gevraagd een verklaring van geen bedenkingen te verstrekken. Deze verklaring had het ministerie nodig, omdat het geldende bestemmingsplan de aanleg van zoutputten en leidingen niet toestaat.

  Het is mogelijk dat het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat zogeheten planschade veroorzaakt. Planschade is zowel vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) als inkomensschade, ontstaan door een ruimtelijke ontwikkeling. In dit geval het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunningen ten behoeve van het realiseren van acht gevraagde zoutwinningslocaties en de aanleg voor het distributie- en transportleidingentracé.

  Voor vergoeding van planschade kunt u een aanvraag (verzoek) om een tegemoetkoming indienen. Een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade kan worden ingediend tot 5 jaar nadat het besluit onherroepelijk is geworden. Van dat laatste is sprake als de beroepstermijn is verstreken en er geen beroep is ingesteld of - als wel beroep is ingesteld - vanaf het moment dat de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak heeft gedaan en het besluit in stand is gebleven.

  Indiening planschadeverzoeken

  Planschadeverzoeken met betrekking tot zoutwinning worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen. EZK behandelt als bevoegd gezag deze planschadeverzoeken. EZK laat dit uitvoeren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het college stuurt de verzoeken om tegemoetkoming in planschade door aan de uitvoeringsorganisatie RVO.

  U kunt uw aanvraag om tegemoetkoming in planschade indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen via planschade zoutwinning Haaksbergen of schriftelijk aan:
  College van burgemeester en wethouders van Haaksbergen
  Postbus 102
  7480 AC HAAKSBERGEN

  Leges

  Voor het indienen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade worden leges ter hoogte van € 300,- geheven. Indien het verzoek om tegemoetkoming in planschade wordt toegekend, ontvangt u dit bedrag terug.

  Behandeling planschadeverzoeken
  RVO behandelt de aanvraag om tegemoetkoming in planschade op grond van de Beleidsregel advisering planschadeverzoeken.

  Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen, zoekt een onafhankelijk adviseur uit of u in aanmerking komt voor een vergoeding en zo ja, wat de hoogte daarvan is. Wordt uw aanvraag gehonoreerd, dan krijgt u de toegekende schadevergoeding binnen zes weken na het besluit uitbetaald.

   

  Maatschappelijk risico (art. 6.2 Wro)

  Uit de wet volgt dat alleen de schade wordt vergoed “die redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven”. Dat is het normaal maatschappelijk risico. In ieder geval valt een schadebedrag van 2% van de waarde van een onroerende zaak (zoals een woning) binnen het normaal maatschappelijk risico. Dit deel van de schade blijft volgens de wet voor rekening van de eigenaar. Nobian Salt B.V. heeft echter verklaard bereid te zijn het normaal maatschappelijk risico te vergoeden indien planschade ten gevolge van zoutwinning in Haaksbergen door RVO wordt vastgesteld. Deze verklaring luidt: (Pdf | 18,2 kB)

  “Indien het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat resp. haar uitvoeringsorganisatie RVO op verzoek van een inwoner van uw gemeente in een daartoe strekkend besluit onherroepelijk vaststelt dat er sprake is van planschade als bedoeld in afdeling 6.1 Wro, vergoedt Nobian Salt B.V. de volledige planschade. Dit betekent dat zowel voor wat betreft schade die binnen het normaal maatschappelijk risico als bedoeld in art. 6.2 Wro valt, als schade die dat risico overstijgt, Nobian Salt B.V. het volledige door RVO vastgestelde schadebedrag zal vergoeden.

  Een inwoner van uw gemeente kan rechtstreeks een beroep doen op deze verklaring. Voor zover wij de identiteit en de contactgegevens van de desbetreffende schadelijdende inwoner kennen, zullen wij na een eventuele vaststelling van planschade door RVO ook trachten rechtstreeks met de inwoner contact op te nemen met het oog op afwikkeling.”

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl