Procedure bestemmingsplannen

Wanneer de gemeente een bestemmingsplan opstelt, herziet, of wijzigt kunt u als inwoner uw mening kenbaar maken. Dat recht is in de Algemene wet bestuursrecht vastgelegd. Het op tijd indienen van inspraakreacties en zienswijzen is zeer belangrijk. Houd daarom de termijnen steeds goed in de gaten.

De formele procedure ziet er als volgt uit:

Ontwerp

  • De gemeente kondigt met een publicatie in het Gemeentenieuws en de Staatscourant aan dat het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie.
  • Iedereen kan schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijzen richt u aan de raad.
  • De gemeenteraad (bij een herziening) of het college (bij een wijziging) maakt een afweging van de ingediende zienswijzen en stelt het bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, vast.

Vaststelling

  • Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage, waarbij belanghebbenden beroep kunnen instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.
  • Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij er beroep is ingesteld en er een zogenaamd verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dit houdt in dat het bestemmingsplan nog niet in werking treedt in afwachting van een uitspraak van de Raad van State.
  • Zodra een bestemmingsplan in werking is getreden kan de gemeente op basis van dat nieuwe bestemmingsplan bouwvergunningen verlenen.

Voorontwerp

De gemeente kan er voor kiezen, bijvoorbeeld bij grote of ingrijpende plannen, om voorafgaand aan de formele procedure een voorontwerp-bestemmingsplan te maken. Na een aankondiging in het GemeenteNieuws wordt het voorontwerp vervolgens tussen de 2 en 4 weken ter inzage gelegd. Soms besluit de gemeente een inspraakbijeenkomst te organiseren waarop het ontwerp wordt toegelicht. Personen en organisaties die een direct belang hebben bij het besluit (zgn. belanghebbenden) kunnen vervolgens een inspraakreactie indienen. Na de ter inzagelegging maakt het College van Burgemeester en Wethouders een afweging van de inspraakreacties en wordt een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl