Klachten en bezwaren

Bent u niet tevreden over de wijze waarop een bestuursorgaan (het college, de burgemeester of de gemeenteraad) of een onder de verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan werkzame persoon zich in een concrete situatie tegenover u of een ander heeft gedragen, dan kunt u een klacht indienen bij dat bestuursorgaan.

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat u niet op een correcte manier bent behandeld, u op een vervelende manier te woord bent gestaan, er niet of onvoldoende naar u wordt geluisterd, dat toezeggingen niet zijn nagekomen of dat u niet adequaat bent geholpen.

Klachten, bezwaarschriften en meldingen

Een klacht wordt wel eens verward met een bezwaarschrift of melding.

  • Klachten betreffen meestal het handelen of nalaten van een bestuursorgaan of van een persoon die onder de verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan werkzaam is.
  • Bezwaarschriften kunnen worden ingediend tegen besluiten van bestuursorganen (het college, de burgemeester en de gemeenteraad). U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een besluit over een uitkering op grond van de Participatiewet, een besluit over een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  • Meldingen openbare ruimte gaan over meldingen in het kader van afval, verkeer, dieren (overlast), (druk)riolering, water (vijvers), bomen/groen en objecten in de openbare ruimte zoals straatmeubilair en speelvoorzieningen. Meldingen kunnen worden gedaan door gebruik te maken van het formulier "melding onderhoud", telefonisch bij het callcenter (053) 573 45 67 of via de app 'Mijngemeente'.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht digitaal, mondeling of schriftelijk indienen.

Mondeling

Uitgangspunt is dat altijd geprobeerd wordt om snel een oplossing te vinden voor uw klacht. Vanzelfsprekend is het verstandig om eerst te proberen het probleem in overleg op te lossen. Een telefoontje of een persoonlijk gesprek kan vaak tot een oplossing leiden. Als u dit niet wilt of dit niet het gewenste resultaat biedt, dan kunt u een klaagschrift indienen.

Schriftelijk

U kunt per post een klaagschrift indienen bij het verantwoordelijke bestuursorgaan. Het adres is Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen.

Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Digitaal

Digitaal kunt u uw klacht indienen via het klachtenformulier:

Procedure klachtenafhandeling

De ontvangst van uw klacht wordt schriftelijk bevestigd. De bestuursorganen van Haaksbergen kennen een informele en een formele behandeling. In het kader van de informele behandeling wordt (telefonisch) contact opgenomen met u (de klager). Als u vindt dat uw klacht in het kader van de informele behandeling niet naar uw tevredenheid is opgelost of als u de informele behandeling niet wenst te volgen, dan vindt de formele behandeling plaats en stelt het bestuursorgaan u (de klager) en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.

Het bestuursorgaan handelt de klacht in principe binnen zes weken na ontvangst van de klacht af.

Niet tevreden?

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld, kunt u de Overijsselse Ombudsman inschakelen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.overijsselseombudsman.nl


Commissie Bezwaarschriften

Hier vindt u de jaarverslagen van de Commissie bezwaarschriften. De onafhankelijke commissie bestaat sinds 1992.

Klachten over discriminatie

Lees hier waar u terecht kunt met klachten over discriminatie.

Regeldruk

De overheid heeft een website ontwikkeld met als doel de dienstverlening makkelijker en beter te maken. Deze website verzamelt problemen waar u als burger tegenaan loopt bij overheidsinstellingen en probeert hiervoor een oplossing te zoeken. Kijk hiervoor op: de website van de Rijksoverheid over regeldruk

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl