Bezwaarschrift indienen

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan (het college, de burgemeester of de gemeenteraad van Haaksbergen) en u bent daarbij rechtstreeks betrokken (u bent belanghebbende), dan kunt u daartegen bezwaar maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken is meestal in het betreffende besluit opgenomen.

Bezwaartermijn en indieningsvereisten

Een bezwaarschrift wordt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk met als adres Postbus 102, 7480 AC, Haaksbergen of digitaal (via: het formulier bezwaarschriften) ingediend bij het bestuursorgaan, waarvan het besluit afkom­stig is.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar (motivering).

Bezwaarschrift intrekken

Het is ook mogelijk om een bezwaarschrift in te trekken. Gebruik daarvoor het formulier 'Bezwaarschrift intrekken'. 

Commissie bezwaarschriften

Het bezwaarschrift wordt onmiddellijk in handen gesteld van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Deze commissie behandelt alle bezwaarschriften, met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingzaken en personeelszaken. Meestal worden partijen (waaronder ook het bestuursorgaan) gehoord door de Commissie bezwaarschriften, waarna de Commissie bezwaarschriften advies uitbrengt aan het bestuursorgaan over de op het bezwaar te nemen beslissing. Als u het niets eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter, meestal de rechtbank Overijssel.

Beslistermijn

Aangezien bezwaarschriften worden behandeld door een onafhankelijke Commissie bezwaarschriften, heeft het bestuursorgaan twaalf weken de tijd om te beslissen. De termijn van twaalf weken wordt gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. 

Bezwaarschriften over belastingzaken

Bezwaarschriften over belastingzaken worden behandeld door GBTwente. U kunt uw bezwaar tegen een beschikking van GBTwente digitaal indienen.

Let op! Voor het indienen van een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking kunt u inloggen met uw DigiD op de website van GBTwente.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl