Bezwaarschrift indienen

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente en u bent daarbij rechtstreeks betrokken, dan kunt u daartegen bezwaar maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken is meestal in het betreffende besluit opgenomen.

Bezwaarschrift indienen

U kunt uw bezwaar zowel digitaal als schriftelijk indienen. Digitaal via de knop rechts. Schriftelijk, door een brief te sturen naar de gemeente met daarin:

  • uw naam, adres en handtekening;
  • de datum van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar (motivering).

Stuur uw bezwaarschrift op naar:

Gemeente Haaksbergen Commissie Bezwaarschriften
Postbus 102
7480 AC HAAKSBERGEN

Let op: Bezwaar maken tegen uw Woz-beschikking kan niet via dit formulier. U kunt bij GBTwente bezwaar maken tegen uw Woz-beschikking.

Termijn voor indienen van bezwaar

Zorg er voor dat u een bezwaarschrift indient binnen zes weken nadat de gemeente de beslissing heeft genomen. Als uw bezwaarschrift niet binnen deze termijn door de gemeente is ontvangen, loopt u het risico dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt.

Het is mogelijk om eerst pro forma bezwaar te maken. Het bezwaarschrift hoeft dan nog geen reden te bevatten waarom u bezwaar maakt. Dat kan op een later moment. Het college van burgemeester en wethouders zal u hiervoor een termijn geven.

Behandeling van uw bezwaar

Uw bezwaarschrift wordt door de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften behandeld. In de meeste gevallen wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting en kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. De Commissie bezwaarschriften brengt een advies uit aan de gemeente over het bezwaarschrift. De gemeente neemt daarna een beslissing op het bezwaarschrift, uiterlijk binnen 18 weken na het einde van de bezwarentermijn van 6 weken.

Bijzonderheden

Voorlopige voorziening

Tijdens de behandeling van het bezwaar geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een specifieke regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw bezwaar in behandeling is. Aan het instellen van een voorlopige voorziening bij een rechtbank zijn kosten verbonden.

Een voorlopige voorziening vraagt u bij:
Rechtbank Overijssel Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB ZWOLLE

Beroep instellen

Uiteindelijk neemt de gemeente een beslissing op uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Meestal moet dat bij de rechtbank in Zwolle. In de beslissing op bezwaar staat hoe en waar u beroep kunt aantekenen.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl