Leerplicht

De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de Leerplichtwet staat ook dat het de taak van ouders/verzorgers is er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.

Ieder kind in Nederland is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand ná de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplicht is de plicht om op een erkende school ingeschreven te staan en deze elke schooldag te bezoeken. Een leerling is volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin hij/zij 16 jaar is geworden. Zie ook: instructie leerplichtambtenaar.

Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden. Een startkwalificatie heb je als een HAVO of VWO diploma hebt behaald of tenminste een MBO-niveau 2.

Verzuim

Het onderwijs, de GGD-JGZ (jeugdgezondheidszorg) en gemeenten hebben afspraken gemaakt over het melden van schoolverzuim. Een overzicht van deze afspraken staat op de verzuimkaart.

Wat moet gemeld worden en wanneer?

Volgens de leerplichtwet moet absoluut en relatief verzuim gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.

  • Absoluut verzuim is wanneer een leerplichtige jongere niet bij een school of onderwijsinstelling is ingeschreven.
  • Relatief verzuim is wanneer een jongere in een periode van vier aaneengesloten weken 16 uur van de lessen zonder geldige reden afwezig is.

Daarnaast zijn met ingang van 1 april 2017 regionale afspraken gemaakt tussen het onderwijs, de GGD-jeugdgezondheidszorg en gemeenten om ook ander verzuim te melden, zodat erger voorkomen kan worden.

Verzuimkaart

Al deze afspraken zijn vastgelegd in:

Bijzonder verlof

De directeur van de school heeft de bevoegdheid om in bijzondere situaties verlof te verlenen tot en met 10 schooldagen. De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof van meer dan 10 schooldagen.

Verlof buiten de schoolvakanties

Vanwege het beroep van ouders/verzorgers is het soms mogelijk om voor uw kind(eren) vrij te krijgen buiten de normale schoolvakanties. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vrijstelling

In uitzonderlijke gevallen (op medische gronden) kan na verklaring van een arts of psycholoog, door de gemeente vrijstelling van de leerplicht worden verleend.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl