Bouw en verbouw, toezicht en handhaving

De gemeente Haaksbergen houdt toezicht op bouwwerken binnen de gemeente Haaksbergen. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande bouwwerken. Er wordt gecontroleerd of er volgens een verleende omgevingsvergunning is gebouwd en of er wel een omgevingsvergunning is verleend voor bepaalde vergunningsplichtige bouwwerken. Daarnaast wordt er ook toegezien op de naleving van de voorschriften uit het bestemmingsplan met betrekking tot gebruik van percelen.

Handhavingsbeleid

Op 1 januari 2010 is het handhavingsbeleid Bouw- en woningtoezicht en uitvoeringsprogramma 2010 in werking getreden. In dit beleid worden de keuzes en prioriteitenstelling ten aanzien van handhaving toegelicht. Het minimaal adequate handhavingsniveau voor het jaar 2010 is hiermee vastgelegd.

Wabo

Sinds 1 oktober 2010 geldt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning). Met de komst van de Wabo zijn een aantal vergunningen - waaronder de bouw-, kap- en milieuvergunning - samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Daarom vindt de handhaving meer integraal en toegespitst op deze wet plaats. Dat houdt in dat we proberen om in 1 bezoek alle noodzakelijke controles te laten plaatsvinden (milieu, bouw, brandweer, etc.)

Documentatie

Voorwaarden

Wilt u weten of een bepaald bouwwerk vergunningsplichtig is dan kunt u via het omgevingsloket meer informatie vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl