Milieu, handhaving

Voor de meeste bedrijven gelden milieuregels. Ook voor uw bedrijf. Deze milieuregels zijn natuurlijk niet vrijblijvend. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. De gemeente en de provincie hebben de taak die naleving te stimuleren en waar nodig af te dwingen. Deze taak noemen we handhaving. Handhaving bestaat voornamelijk uit het houden van toezicht op bedrijven en het zo nodig opleggen van sancties.

Milieuregels die voor uw bedrijf kunnen gelden:

  • Voorschriften verbonden aan een omgevingsvergunning, voorheen milieuvergunning (verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer of nog verleend op grond van eerdere wetten);
  • Bepalingen op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB);
  • Regels die rechtstreeks uit de Wet milieubeheer voortvloeien;
  • Regels gesteld in de Provinciale milieuverordening.

Handelswijze

Wanneer milieuregels worden overtreden, onderneemt de toezichthouder een vervolgactie. De ernst van de overtreding bepaalt de snelheid en zwaarte van het in te zetten sanctiemiddel.

Eerst een waarschuwing

Voor de overtreding van milieuregels die geen (blijvende) schade aan het milieu toebrengt, krijgt de overtreder eerst een waarschuwende brief met een hersteltermijn.

De vooraanschrijving van een last onder dwangsom of van bestuursdwang

Betreft het een overtreding met een directe milieubelasting, dan krijgt de overtreder een brief met een meer dwingend karakter, de zogenaamde, vooraanschrijving. De handhaver stuurt een afschrift van deze brief aan het Openbaar Ministerie (OM). Bij bepaalde overtredingen krijgt de overtreder vervolgens een brief van het OM waarin wordt gewezen op de strafrechtelijke gevolgen als de overtreder de regels niet nakomt.

Direct optreden: de sanctie

Direct optreden houdt in dat de overtreding meteen ongedaan moet worden gemaakt. Tevens wordt er een boete of een andere straf opgelegd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer sprake is van acuut (milieu)gevaar.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl