Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

De Participatiewet is er namelijk om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong.

Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente

  • bemiddelen en begeleiding naar werk
  • ondersteuning bij re-integratie (opleidingen)
  • begeleid werken/ beschut werken
  • vrijwilligerswerk
  • bijzondere bijstand
  • schuldhulpverlening
  • verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers
  • verstrekken van uitkeringen

De verantwoordelijkheid van de gemeente bestaat onder meer uit:

In de Participatiewet staat meedoen aan de samenleving door het verrichten van regulier betaald werk voorop. Ook voor inwoners van Haaksbergen geldt, dat ongeacht eventuele belemmeringen, het voorzien in een eigen inkomen door te werken het belangrijkste uitgangspunt is. Te meer omdat gebleken is dat het hebben van werk een gunstige invloed heeft op de fysieke en psychische gesteldheid van mensen en hierdoor dus problemen op andere vlakken voorkomen kunnen worden. Indien een reguliere baan (nog) niet mogelijk blijkt te zijn, dan kijken wij naar andere mogelijkheden om te blijven participeren, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het leveren van een tegenprestatie.

Wat betekent dat voor u?

Bestaande Wajongers

Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken. Jongeren die nu al een Wajong uitkering hebben, houden hun oude rechten. UWV gaat beoordelen welke huidige Wajongers kunnen werken. Voor Wajongers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, verandert er dus niets. Zij behouden hun volledige uitkering van UWV. Wajongers mét arbeidsvermogen, ontvangen vanaf 2018 een lagere uitkering: 70% van het wettelijk minimumloon in plaats van 75%. Mensen krijgen dus drie jaar de tijd om hun uitgaven aan te passen. Het inkomen van een eventuele partner, spaargeld en ander vermogen, en de kostendelersnorm hebben geen invloed op de hoogte van de uitkering van mensen die nu al een Wajong-uitkering ontvangen.

Nieuwe instroom jonggehandicapten

Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar aangewezen is op ondersteuning, komt onder de Participatiewet te vallen. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen kunnen vanaf 1 januari 2015 niet meer naar UWV voor inkomensondersteuning, maar melden zich bij de gemeente. Alleen jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 nog een beroep doen op de Wajong.

Huidige Wsw’ers

Voor huidige Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris. Mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 nog de wachtlijst staan, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Banenafspraak

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de ‘banenafspraak’. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Als u een Bbz uitkering ontvangt, dan wordt deze vanaf 1 januari 2015 door het ROZ aan u uitbetaald. De uitkering wordt aan het eind van elke maand betaald, nadat u een ingevulde inkomstenverklaring over die maand hebt teruggestuurd naar het ROZ. Deze ontvangt u van het ROZ rond de 20e van elke maand, samen met een retourenvelop. Het ROZ betaalt de uitkering maandelijks inclusief vakantiegeld uit. Meer informatie over het ROZ kunt u hier vinden.

Bbz bedrijfskrediet

Als u een Bbz bedrijfskrediet van de gemeente Haaksbergen hebt ontvangen, of een Bbz uitkering moet terugbetalen, kunt u vanaf 1 januari 2015 de (rente en) aflossing niet meer op de gebruikelijke wijze betalen aan de gemeente Haaksbergen, maar dient u te betalen aan het ROZ.

Logo Noaberpoort, Meedoen werkt!Waarvoor kunt u terecht bij Noaberpoort?

De uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van welzijn en zorg is ondergebracht bij Noaberpoort. Bij Noaberpoort kunt u terecht voor vrijblijvend advies en praktische ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, opvoeden, werk en inkomen. Zij werken volgens het principe: één huishouden, één plan, één aanspreekpunt. Noaberpoort is een initiatief van een groot aantal partners op het gebied van welzijn, zorg en werk en inkomen.

Meer informatie?

Handige websites

Meer informatie vindt u op:

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl