Jaarresultaat 2022

Gepubliceerd: 31-5-2023

Het college van B&W meldt een positief jaarresultaat over 2022 van bijna 8,3 miljoen euro. “Dat zijn mooie cijfers, maar we hebben nog de nodige gaten te dichten”, zegt wethouder Financiën Johan Niemans. “Daarom willen we een deel van het resultaat opzij zetten voor toekomstige uitgaven. Met het andere deel kunnen we onze Algemene Reserve op peil brengen om toekomstige tegenvallers op te vangen. Ik wil daar wel een hele grote kanttekening bij zetten, want we praten over eenmalige financiële voordelen. Het is nog stééds een uitdaging om structureel inkomsten en uitgaven goed in evenwicht te houden.”

De gemeente had afgelopen jaar profijt van onder meer verkoop van kavels op bedrijventerrein Stepelerveld, een hogere Rijksbijdrage dan voorzien en voordelen in het sociaal domein. Daarnaast heeft de gemeente een vergoeding ontvangen van het Rijk voor de opvang en begeleiding van ontheemden en is daarvan niet alles besteed.

Besteding positief resultaat

Gebruikelijk in gemeenteland is dat geld dat is ‘over gebleven’ naar de Algemene Reserve vloeit. Het college wil echter de raad voorstellen om ook voor te sorteren op specifieke toekomstige uitgaven. Daarom is het voorstel om geld dat nog niet is besteed aan opvang van ontheemden (bijna 900.000 euro) beschikbaar te houden voor toekomstige uitgaven voor hetzelfde doel. B&W verwacht in de toekomst namelijk geen volledige compensatie te krijgen van het Rijk voor deze uitgaven. Hetzelfde plan heeft het college met onderwijshuisvesting, waarvoor de raad een aantal keren nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd. Burgemeester en wethouders stellen voor om 5 miljoen van de 8,3 miljoen euro opzij te zetten in een bestemmingsreserve voor onderwijshuisvesting. Eind vorig jaar opgesteld beleid laat zien dat de gemeente in de toekomst geconfronteerd wordt met grote investeringen om schoolgebouwen up-to-date te houden of brengen.

Voorzieningen

Heeft de gemeente dan nu de wind in de zeilen als het gaat om de financiën? “Daar is zeker geen sprake van”, waarschuwt wethouder Niemans. “Het is belangrijk dat we ons niet blind staren op de mooie cijfers over 2022. Beter is om te kijken naar het geld dat we de komende jaren jaarlijks ontvangen en gaan uitgeven. Op de keper beschouwd zijn onze reserves nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Dat heeft gevolgen. We hebben al jaren moeite om onze voorzieningen overeind te houden. Deze voorzieningen hebben een enorme impact op de structurele bestedingsruimte van de gemeente. Wanneer we blijven doen wat we altijd deden - veel geld uitgeven voor een hoog voorzieningenniveau -, dan is dat niet goed voor de financiële stabiliteit van de gemeente. Tegelijkertijd krijg je ook een afkalving van al deze voorzieningen wanneer geen keuzes gemaakt worden en we er telkens met de kaasschaaf langs moeten.”

Raadsafspraken

Niemans doelt op de voorzieningendiscussie die over enkele weken naar verwachting komt tot een ontknoping in de gemeenteraadsvergadering over de Kadernota 2024. Vorig jaar en afgelopen maanden heeft de gemeente uitvoerig onderzoek laten doen naar verschillende scenario’s voor de voorzieningen. Ook zijn inwoners bevraagd naar wat zij vinden van de voorzieningen. Bij de start van de nieuwe raadsperiode vorig voorjaar zijn raadsafspraken gemaakt. Het vervolgen van de voorzieningendiscussie, is onderdeel van de door de raad gemaakte afspraken.    De raadsafspraken vormen voor het college het fundament voor het uit te voeren beleid.

Ontwikkelingen

2022 was ook het jaar van diverse crises: corona, Oekraïne, asielcrisis, hoge energiekosten en toenemende armoede. In dit verband springt de opvang van ontheemden uit Oekraïne en asielzoekers in het oog, die de gemeente onderdak en begeleiding bood. Ook stelde de gemeente een Taskforce Energie in. Onder meer bewoners van huurwoningen profiteerden hiervan, doordat 250 woningen voorzien konden worden van zonnepanelen. In het Haaksbergse dorpshart is vorig jaar ook het nodige gebeurd. Zichtbaar is natuurlijk de herinrichting van de Molenstraat. Ook zijn  allerlei voorbereidingen getroffen voor de nodige procedures voor het Marktplan. Zo is een werkgroep gestart om met omwonenden en ondernemers na te denken over de inrichting van de openbare ruimte rond het Marktplan. De gemeenteraad vergadert op 5 juli 2023 over de Jaarrekening 2022. 

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Werk aan oude N18

  12-6-2024

  De weg gaat een paar dagen dicht om de laatste puntjes op de i te zetten....

 • Wegwerkzaamheden

  27-5-2024

  Van 10 t/m 21 juni is de Hengelosestraat deels afgesloten voor verkeer....

 • Energietoeslag 2023

  11-6-2024

  Als u geen toeslag heeft ontvangen, maar wel in aanmerking denkt te komen....

Nieuws overzicht